ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Reklamasjon på utførelseskontrakter

Entreprenørens rett og plikt til utbedring Entreprenøren har rett og plikt til å foreta utbedring av feil og mangler som fremgår av overtagelsesprotokollen. Utbedringsplikten omfatter

Gjennomføring av utførelseskontrakter

Nedenfor har vi laget en oversikt over relevante emner og problemstillinger knyttet til gjennomføring av entrepriseprosjekter og utførelseskontrakter. Vi tar utgangspunkt i en NS 8405 kontrakt,

Før oppstart av utførelseskontrakter

Oppstartsmøte Avtaler blir ofte til uten at partene har hatt ordentlig mulighet til å vurdere hvilke kontraktsvilkår som er best egnet for prosjektet. Vi ser

NS 8405: Varsel om tillegg

Entreprenøren må varsle avvik Entreprenøren plikter med andre ord å varsle avviket selv om entreprenøren på dette tidspunkt er usikker på om det får økonomiske

NS 8405: Realitetsdrøftelser

Varslet for sent Imidlertid vil ofte avviste krav komme opp igjen i senere drøftelser. Typisk vil oppdragsgiver komme med anførsler om at et tillegg fra

NS 8405: Overtagelse

Forutsatt korrekt innkalling, plikter begge parter å være representert på befaringen. Uteblir en av partene uten gyldig grunn, kan den møtende part foreta befaringen alene

NS 8405: Innsigelse til sluttfaktura

Oppdragsgivers frist til å komme med innsigelser Oppdragsgivers frist for å komme med sine innsigelser til det mottatte sluttoppgjøret er sammenfallende med betalingsfristen. Det betyr

NS 8405: Fremdriftsplaner og dagmulkt

Slurves med plan for koordinering Det slurves ofte fra oppdragsgiver med å lage plan for koordinering. Da bør entreprenøren kreve planen fremlagt. Mottas ikke slik