ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405 / 8415: Utførelsesentreprise

En dame og en mann på en byggeplass

NS 8405 er kontraktstandarden som anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet krever nokså strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren har da ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør. Når entreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenør anbefaler vi avtaleformularet og kontraktstandarden NS 8415.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

5. oktober 2022

Prosjektering

Før partene velger kontraktsvilkår, må de først ta stilling til hvem som skal prosjektere arbeidet. Med prosjektering siktes det til å:

  • Beskrive arbeidet som skal utføres
  • Tegne arbeidet
  • Kartlegge funksjonskravene i lov/forskrift og kontrakt som må oppfylles
  • Velge metode og materialer som sikrer at funksjonskravene blir oppfylt

Skal byggherre prosjektere det vesentligste selv, er det naturlig å bruke en NS 8405 kontrakt, se NS 8405 pkt.19.2. Skal entreprenøren ha ansvar for det vesentligste av prosjekteringen bør man bruke en NS 8407 kontrakt.

Husk at prosjekteringen skal være skriftlig og kunne fremlegges, se plan og bygningsloven med forskrifter.

NS 8405 kan fint brukes selv om entreprenøren skal prosjektere deler av arbeidet. Det må i så fall avtales eller være klart forutsatt i avtalen hva entreprenøren skal prosjektere, se NS 8405 pkt. 13.1 flg.

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gir deg råd om hva kontrakten bør bygges på, og sammen med deg oppretter vi en kontrakt skreddersydd til din situasjon.

NS 8406 er et alternativ på mindre byggeprosjekter

Det følger av forordet til NS 8405 at standarden er mest egnet i byggeprosjekter som etter sin art eller omfang tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. I kontraktsforhold hvor det ikke er slikt behov er NS 8406 et enklere og godt alternativ.

NS 8405 er utgangspunktet for de øvrige NS 8405 standardene

NS 8405 kan gjerne kalles ”hovedstandarden”. Den var utgangspunktet for utviklingen av de øvrige standardene i NS 84xx-serien og mange av reglene er identiske i de ulike standardene. Kjenner du reglene i NS 8405 vil du lett kunne lese deg til reglene i de øvrige standardene.

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg og gir deg gode råd slik at du blir kjent med reglene i de ulike standardene.

Det er viktig at du som bruker NS 8405 kjenner reglene i standarden. Standarden har mange regler med ulike handleplikter for begge parter, og regler som fratar partene krav og rettigheter dersom handlepliktene ikke overholdes. Det er derfor forbundet med stor fare å inngå en NS 8405 kontrakt uten å kjenne til reglene i standarden og disse handlepliktene. Vi har i flere artikler beskrevet og kommentert flere av disse.

Endringer og varslingsregler

De mest omtalte handlepliktene i NS 8405 er kanskje reglene rundt endringer og varsler. NS 8405 er som sagt ment å bruke i kontrakter hvor det er viktig for oppdragsgiver og entreprenør til enhver tid å ha en fullstendig oversikt over fremdrift og økonomi. Varslingsreglene er lagt opp etter dette. Derfor har standarden regler som sier at en part skal anses for å ha frafalt krav dersom de ikke varsles i tide eller det fremmes innsigelser mot varslede krav i tide. Som hovedregel må alle varsler og svar være skriftlig og sendes ”uten ugrunnet opphold”. Det er også en viktig kontringsregel inntatt i pkt. 8, 3.ledd i standarden som skal hindre spekulativ bruk av varslingsregler.

Kunnskap og rutiner

For å greie å overholde disse strenge handlepliktene må både oppdragsgiver og entreprenør ha god kunnskap og en god organisasjon i ryggen. Varslingsregler og varslingsfrister gjelder uavhengig av om den aktuelle prosjektleder er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig, slik at organisasjonen må kunne sørge for å ”hente opp” varsel og svar innen tidsfristene, typisk ved prosjektlederens fravær. Uten gode rutiner blir slike varsler og svar fort oversett og sendt for sent.

NS 8415. Underentreprise hvor hovedentreprisen er etter NS 8405

NS 8415 et laget for å brukes på avtaler mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Den er tilnærmet lik NS 8405 som hovedentreprenøren har overfor sin oppdragsgiver, men har noen vesentlige forskjeller.

En vesentlig regel i 8415 er regelen om at overtakelse, og dermed reklamasjonsregler mm, skjer samlet for byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør. Dermed blir reklamasjonsfristene harmonisert. Se pkt. 32.1.

En annen vesentlig regel i NS 8415 er pkt. 18.4 som gir hovedentreprenøren rett til å utføre (intervenere) deler av arbeidet dersom underentreprenøren blir forsinket.

En tredje vesentlig regel er pkt. 32.2 som gir underentreprenøren rett til å melde sine arbeider ferdige og slik sett overføre risikoen til hovedentreprenøren selv om overtagelse mellom hovedentreprenør og oppdragsgiver skal skje senere.

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du har knyttet til utførelsesentreprise.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?