ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8406 / NS 8416 Utførelsesentrepriser

To menn med arbeidshjelm prater sammen

NS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405 og anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet ikke krever strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren får ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør. Skal entreprenøren inngå kontrakt med underentreprenør er tanken fra Norsk Standard at de skal bruke NS 8416. Hva vi anbefaler avhenger av flere forhold.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

5. oktober 2022

NS 8406: En forenklet versjon av NS 8405

Det er viktig å merke seg at NS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405, og mange av reglene er ordrett og innholdsmessig like. Noen av reglene er forenklet rent språklig, men innholdsmessig er reglene normalt like de vi finner i NS 8405.

Det er imidlertid en stor forskjell. I NS 8406 er det med noen få unntak ingen regler som fratar partene krav eller rettigheter bare fordi de ikke oppfyller varslings og svar pliktene som står i kontrakten, det vil si det er ingen preklusive regler i NS 8406 (med ett unntak). Det betyr ikke at partene ikke kan tape krav og rettigheter ved urimelig passivitet, men det skal en del til.

Unntaket er reglene om sluttoppgjør. Følges ikke reglene om sluttoppgjør, kan begge parter tape krav/innsigelser mot hverandre. Se NS 8406 pkt. 3.

Prosjektering

Før partene velger kontraktsvilkår, må de først ta stilling til hvem som skal prosjektere arbeidet. Med prosjektering siktes det til å:

  • Beskrive arbeidet som skal utføres
  • Tegne arbeidet
  • Kartlegge funksjonskravene i lov/forskrift og kontrakt som må oppfylles
  • Velge metode og materialer som sikrer at funksjonskravene blir oppfylt

Er det et enkelt prosjekt og byggherre vil prosjektere det vesentligste selv, er det naturlig å bruke en NS 8406 kontrakt, se NS 8406 pkt.18.1. Er prosjektet sort, med behov for formelle varslingsrutiner og samordning av flere entreprenører, kan NS 8405 være et bedre alternativ. Skal entreprenøren ha ansvar for det vesentligste av prosjekteringen bør man bruke en NS 8407 kontrakt.

Prosjekteringen skal være skriftlig og kunne fremlegges, se plan og bygningsloven med forskrifter.

NS 8406 kan brukes selv om entreprenøren skal prosjektere deler av arbeidet. Det må i så fall avtales eller være klart forutsatt i avtalen hva entreprenøren skal prosjektere, se forutsetningsvis NS 8406 pkt. 15.

NS 8406 vs. ulovfestet entrepriserett

NS 8406 er kanskje den standarden som i størst grad har regler som samsvarer med de ulovfestede entrepriserettslige reglene. Ulovfestede entrepriserettslige regler er regler domstolene bruker når partene ikke har avtalt andre regler.

Lurer du på hvilke regler som gjelder i din avtale om bygg og anleggsarbeider når dere ikke har skrevet kontrakt, kan du langt på vei legge til grunn at reglene i NS 8406 også gjelder for din avtale. NS 8406 er imidlertid laget kort og enkel for å gjøres oversiktlig. Det har gjort at mange regler, som vi ellers finner i NS 8405, ikke er tatt med i NS 8406. Flere av reglene som er tatt ut er også uttrykk for ulovfestet rett, og kan bli lagt til grunn der NS 8406 er taus. Du må derfor også lete litt i NS 8405 for å finne alle regler som gjelder for din avtale når intet annet er avtalt.

Avtalte handleplikter

Selv om NS 8406 ikke har mange preklusive regler, er det god grunn for partene til lojalt å følge kontraktens regler og handleplikter. Kontrakten bygger nemlig på en anerkjent og velfungerende måte å kommunisere i byggeprosjekter.

Vi viser her spesielt til NS 8406 pkt. 8 om sikkerhetsstillelse, 9 om forsikring, 13 om varsel ved bruk av underentreprenører, 14 og 15 om kontroll og varsling ved prøving av materialer, 18.2 om varsling ved svikt fra byggherren, 19 om varsling ved endringer og krav om tillegg mm ved endringer, pkt. 24 om overtakelse og 25 om sluttoppgjør.

Det å følge handlepliktene innebærer at partene også kommuniserer på en god måte, og det reduserer med en gang faren for uenigheter og tvister.

Endringer og varslingsregler

De mest omtalte handlepliktene er reglene om varsel ved endringer. Ved rettidig og klar varsling fra entreprenøren, får byggherren mulighet til å ivareta sin rett til å velge å avbestille endringer, velge andre løsninger etc. Derfor bør entreprenøren alltid varsle rettidig ved endringer, selv om det ikke er uttrykkelige preklusjonsregler knyttet til manglende varsling. Minner nok en gang på at manglende varsling kan medføre at entreprenøren taper krav, se NS 8406 pkt. 3.

Fristene for å varsle er normalt «innen rimelig tid». I normaltilfelle vil varsling innen 2 måneder være tilstrekkelig, men dersom raskere varsling er nødvendig for at byggherren får ivaretatt sin rett til å avbestille endringen, kan fristen være mye kortere. Har ikke entreprenøren rimelig grunn til å vente, bør han sende varslet og ikke vente.

Som hovedregel må alle varsler og svar være skriftlig, se NS 8406 pkt. 7.

NS 8416. Underentreprise hvor hovedentreprisen er basert på NS 8406

NS 8416 et laget for å brukes på avtaler mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når hovedentreprenøren har en NS 8406 med byggherre. Den er tilnærmet lik NS 8406, men har noen vesentlige forskjeller.

En vesentlig regel i NS 8416 er regelen om at overtakelse, og dermed reklamasjonsregler mm, skjer samlet for byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør. Dermed blir reklamasjonsfristene harmonisert. Se pkt. 24.1

En annen vesentlig regel i NS 8416 er pkt. 17.2 som gir hovedentreprenøren rett til å utføre (intervenere) deler av arbeidet dersom underentreprenøren blir forsinket.

En tredje vesentlig regel er pkt. 24.2 som gir underentreprenøren rett til å melde sine arbeider ferdige og slik sett overføre risikoen til hovedentreprenøren selv om overtagelse mellom hovedentreprenør og oppdragsgiver skal skje senere.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?