ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Avvik fra norsk standard – "Solidaritetserklæringer"

Siktemålet med NS-kontrakter er å ha balanserte kontrakter mellom oppdragsgiver og entreprenør som i rimelig grad tar hensyn til både oppdragsgiver og entreprenør.

Tendensen er at mange hovedentreprenører og noen byggherrer supplerer standarden med sine spesielle kontraktsvilkår med rangering foran Norsk Standard. Hensikten vil normalt være å endre balansen mellom partene til fordel for oppdragsgiver.

I denne artikkelen tar jeg for meg der hvor en gruppe entreprenører overtar det funksjonsansvaret som hovedentreprenøren eller byggherre som utgangspunkt skal ha. Det kan ha betydelige konsekvenser for entreprenøren med hensyn til risikoer og kostnader i prosjektet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

10. april 2018

Balanse mellom kontraktsparter

En entreprenør skal som utgangspunkt stå for utførelse av et stykke arbeid for sin oppdragsgiver. Det kan være konkret utførelse av spesifiserte arbeider – typisk bygningsmessige arbeider etter NS 8415 – eller tekniske funksjoner som alle VVS-funksjoner i et bygg etter NS 8417.

Felles for begge disse kontraktene er at entreprenøren har foretatt en kalkulasjon av de arbeider han skal utføre. Det entreprenøren ikke nødvendigvis har kontroll på et de avhengigheter han har fra sin oppdragsgiver eller sidestilte entreprenører. Ventilasjonsentreprenøren forutsetter at han har tilgang til strøm og elektrikeren forutsetter at det er tilrettelagt for føringsveier for strømforsyningen.

Godt planlagte prosjekter vil i det alt vesentlige ha tatt hensyn til nødvendige avhengigheter fra oppdragiver eller byggherre.

Problemet oppstår når oppdragsgiver ikke har foretatt tilstrekkelig prosjektering. Det kan være uteglemte poster, feil i prosjekteringene eller andre forhold som ikke partene hadde forutsatt. Det er i disse situasjoner at solidaritetserklæringene kommer til anvendelse. Da skal slike uforutsatte situasjoner løses og merkostnadene som følge av dette fordeles mellom de som har signert på en slik solidaritetserklæring. Det kan bety store uforutsette kostnader.

Forenklet kan det uttrykkes slik at risikoen ved å signere en solidaritetserklæring er større der hvor oppdragsgiver ikke har lagt tilstrekkelige ressurser i prosjekteringen enn der hvor prosjektet er godt planlang.

Hva er en solidaritetserklæring/solidaritetsavtale

Utgangspunktet er at entreprenøren skal levere det han har gitt tilbud på. Nødvendige tillegg skal da varsles/bestilles av oppdragsgiver som skal betale tillegg for det som ikke er med i selve tilbudet fra entreprenøren.

Ventilasjonsentreprenøren har ikke i sitt tilbud tatt med strømføring frem til aggregatet han skal levere på taket på bygget. Det forutsatte han el-installatøren hadde tatt med i sitt tilbud.

El-installatøren på sin side har ikke fått beskrevet at det skal leveres strøm til taket og har derfor det ikke med i sitt tilbud. Uten en solidaritetserklæring er en slik uforutsatt tilleggskostnad oppdragsgivers ansvar.

Hensikten med en solidaritetserklæring er at de sidestilte entreprenørene solidarisk overtar risikoen for at de ulike entreprisene kompletterer hverandre og til sammen er komplett. I den grad de til sammen ikke er komplett skal det være et økonomisk oppgjør forhold de sidestilte entreprenørene selv må fordeles mellom seg. Ingen av entreprenøren har tatt med disse kostnadene i sin kalkyle, og da må de finne en måte selv å fordele disse merkostnadene som må inndekkes gjennom dekningsbidraget i prosjektet.

Litt forenklet sagt – en solidaritetserklæring er at de sidestilte entreprenørene påtar seg ansvaret for de feil, mangler, uteglemte poster m.v. som oppdragsgiver som utgangspunkt skal bære.

Forbehold i entreprenørens tilbud

Entreprenøren tar ofte ulike forbehold i sitt tilbud. Ventilasjonsentreprenøren betinger seg i sitt tilbud at det er tilgjengelig strøm til aggregatet og elektrikeren at det er foretatt nødvendige kjerneboringer gjennom betongkonstruksjonen for nødvendige føringsveier.

Disse forbeholdene kan bli helt borte ved at det signeres en solidaritetserklæring dersom de sidestilte entreprenørene i fellesskap har overtatt ansvaret for at disses leveranser skal være komplette.

Ulike former for solidaritetserklæringer

Solidaritetserklæringer kan være utformet på ulike måte – i den mest ekstreme form innebærer det også ansvaret for en sidestilt entreprenørs insolvens. Det kan det aldri anbefales entreprenøren å signere på.

Det normale er at dersom oppdragsgiver har glemt å beskrive for bygningsentreprenøren hulltagning i betongveggen, så skal bygningsentreprenøren sørge for slik hulltagning uten rett til å ta tilleggsbetaling for dette.

Det er imidlertid stor forskjell på om entreprenøren har en utførelseskontrakt – normalt NS 8405- eller NS 8415-kontrakt – eller om det er en totalentreprisekontrakt, NS 8407 eller NS 8417.

Ved en utførelseskontrakt har entreprenøren bare påtatt seg å utføre det han har beskrevne poster på. Ved å signere på en solidaritetserklæring har han langt på vei påtatt seg også et funksjonsansvar selv om han har signert på en NS 8415-kontrakt. Nødvendige poster som ikke er beskrevet må da utføres uten rett til tilleggsbetaling.

Har elektrikeren signert på en NS 8417-kontrakt, har han ansvaret for å levere det som er nødvendig for den funksjon han har fått beskrevet, men han har i tillegg påtatt seg ansvaret for å levere det som ingen har beskrevet som hans forpliktelse.

Kort oppsummert er en solidaritetserklæring en måte å overføre risiko og mangelfull prosjektering fra oppdragsgiver til sidestilte entreprenører.

Risikovurderinger av solidaritetserklæringer

Først og fremst må disse leses og vurderes. Er det gitt tilbud på en utførelsesentreprise vil en solidaritetserklæring medføre at ansvaret kan nærme seg en totalentreprise med funksjonsansvar.

Risiko er en kostnad som må vurderes. Det må beregnes en annen pris på et oppdrag med en solidaritetserklæring enn en uten slik solidaritetserklæring. I min verden betyr det at entreprenøren – om han vil signere på en solidaritetserklæring – må kreve et økonomisk tillegg for denne økte risikoen.

Det klassiske er at entreprenøren får en forespørsel om å inngi tilbud. Når tilbudet er gitt og kontrakts skal signeres kommer oppdragsgiver med en solidaritetserklæring sammen med kontrakten. Da bør entreprenøren gi tilbakemelding på at han da må vurdere risikoen og komme med en revidert pris dersom slik erklæring skal inngå i kontrakten, men at det opprinnelige tilbudet uten slik erklæring står fast.

Noen ganger kan risikoen ved å signere en slik solidaritetserklæring være såpass stor at det kan være best ikke å påta seg oppdraget.

Vurdering av samarbeidspartnernes tilbud

Det å signere på en solidaritetserklæring innebærer at man i stor grad vil være beroende av et godt samarbeid med de som er inkludert i slik gruppe av solidaritetsansvarlige.

Er sidestilte entreprenører noen man kjenner godt fra før av og har full tillit til er det annerledes enn om man blir solidarisk ansvarlige med noen som man er helt ukjent med.

I tillegg må man – om man i det hele tatt skal inngå slike avtaler – bruke tid på å sette seg inn i det tilbudet som de sidestilte entreprenører har medtatt i sitt tilbud. For eksempel må ventilasjonsentreprenøren forsikre seg om at el-entreprenøren har medtatt i sitt tilbud det som er nødvendig av strøm for å oppfylle sin del av kontrakten.

Den klassiske feilen er at en solidaritetserklæring blir signert uten å gjennomgå hva som ikke er medtatt av sidestilte entreprenører og slik sett bare utsetter utfordringene på fordeling av uteglemte poster til et sluttoppgjør.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?