ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8406: For sen varsling

I NS 8405 og NS 8407 må krav om tillegg varsles «uten ugrunnet opphold» for at tillegget skal kunne kreves avvist på grunn av for sein varsling selv om tillegget ellers er berettiget. I NS 8406 er skal krav om tillegg varsles «innen rimelig tid».

Den viktige forskjellen er imidlertid at tilleggskravet normalt er i behold selv om fristen til å varsle ikke overholdt i en NS 8406-kontrakt. Tilleggskravet kan være i behold selv om tillegget først varsles i sluttoppgjøret i en NS 8406-kontrakt. I en NS 8405- / NS 8407-kontrakt ville tilleggskravet i samme situasjon være tap (prekludert).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Prinsipielle forskjeller på NS 8406 og NS 8405 / NS 8407

Byggherrer ønsker normalt kontroll på sluttkostnadene for prosjektet. Samtidig vet vi at det kommer ønskede eller nødvendige endringer i de fleste prosjekter.

I NS 8405- og NS 8407-kontrakter må slike tillegg varsles «uten ugrunnet opphold» for ikke å gå tapt. Oppdragsgiver har rett til å overse alle tillegg som ikke er varslet i tide. Dette for at oppdragsgiver til enhver tid skal kunne ha kontroll på sluttkostnadene i sitt prosjekt. Et for seint varslet tillegg kan være tapt selv om det gjelder for eksempel et tillegg som er ønsket utført og det er korrekt utført slik som ønsket.

I NS 8406 taper ikke entreprenøren automatisk kravet på tilleggsbetaling mm. selv om han ikke varsler i tide. NS 8406 er derfor mer egnet der hvor oppdragsgiver er mer opptatt av å få gjennomført prosjektet enn å ha kontroll på hva sluttkostnadene vil bli.

I NS 8406 er det ikke preklusjon ved for sein varsel.

Likevel bestemmer NS 8406 at entreprenøren skal varsle byggherren/oppdragsgiver om et økonomisk tilleggskrav senest «innen rimelig tid» fra kravet kunne varsles. «Innen rimelig tid» betyr at det bør varsles innen 3-6 uker, litt avhengig av byggherrens behov for å få varslet raskt.

Siden entreprenøren ikke automatisk taper kravet ved for sen varsling, kaller vi dette en ordensregel. Det følger av NS 8406 pkt. 19.3 at dersom fristen er oversittet kan kravet tapes etter NS 8406 pkt. 3. Pkt. 3 viser til ulovfestede passivitetsregler i norsk rett.

Litt forenklet sagt betyr det at tilleggskravet fra entreprenøren kan være tapt dersom det har gått lang tid og entreprenøren har gitt oppdragsgiver rimelig grunn til å tro at det ikke vil komme et krav om tillegg. I praksis er det imidlertid ikke ofte at oppdragsgiver når frem med en slik anførsel.

Har ikke entreprenøren gitt oppdragsgiver rimelig grunn til å tro at det ikke vil bli fremmet noe krav, vil entreprenøren i praksis ha rett til å kreve tilleggsbetaling selv om han først melder kravet i forbindelse med sluttoppgjøret.

Underentrepriser – NS 8416

Har byggherre en NS 8406-kontrakt med hovedentreprenøren, vil den korresponderende kontrakten mellom hovedentreprenøren og underentreprenøren i Norsk standard være NS 8416. Disse er tilpasset hverandre. Tilsvarende gjelder forholdet mellom NS 8405 og NS 8415 eller NS 8407 og NS 8417.

Det som derimot ikke passer er å bruke en NS 8416 kontrakt med underentreprenøren, når hovedentreprenøren har en NS 8405- eller NS 8407-kontrakt med byggherre/oppdragsgiver.

Dette fordi hovedentreprenøren kan ha tapt retten til å fremme tilleggskrav mot byggherre/oppdragsgiver når underentreprenøren kommer med sine tilleggskrav i sluttoppgjøret. Hovedentreprenøren sitter da igjen med et tilleggskrav fra underentreprenøren han ikke kan videreføre til byggherre/oppdragsgiver.

Dette viser hvor viktig det er at entreprenøren har kontroll på hvilke kontrakts formular han benytter.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?