ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Gjennomføring av utførelseskontrakter

Kontrakt er signert, varer bestilt, gutta er klare på byggeplassen og du har husket alt du må huske av formaliteter i kontrakten. Kjenner du deg igjen?

Mange kontrakter inneholder formelle handleplikter partene må følge i ulike situasjoner. Det er mange regler, lett å miste oversikten og mange blir oversett. Derfor forsøker i vi i våre arktikler å sette fingeren på enkle rutiner partene kan intrette seg etter og som normalt vil fungere bra, uavhengig av hvilken kontrakt partene har signert på. Er du i tvil må du alltid sjekke reglene i din kontrakt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Nedenfor har vi laget en oversikt over relevante emner og problemstillinger knyttet til gjennomføring av entrepriseprosjekter og utførelseskontrakter. Vi tar utgangspunkt i en NS 8405 kontrakt, men følger du disse reglene også i andre kontrakter, går det normalt bra. For mer detaljert informasjon kan du klikke på lenkene for utdypende artikler.  

Endrings- og tilleggsarbeider

Standarden legger opp til to alternative måter byggherre kan pålegge entreprenøren å utføre en endring. Utgangspunktet er at det skal utstedes en skriftlig endringsordre som gir beskjed at det kreves en endring og beskriver hva endringen går ut på.

Varsel og krav skal være skriftlig

Mener entreprenøren at han er blitt bedt om å utføre et arbeid som faller utenfor kontrakten (en endring) må han alltid varsle krav om tilleggsbetaling og eventuelt fristforlengelse dersom han vil kreve dette. I mangel av annen bestemmelse skal alle slike varsler være skriftlige. E-post er ikke skriftlig med mindre det spesifikt avtales i NS 8405 kontrakt. I andre kontrakter kan e-post bli godtatt, men for sikkerhets skyld bør det avtales at e-post skal anses som skriftlig varsel. Bruk av e-post er imidlertid ofte så innarbeidet mellom partene at det likevel de facto anses å være avtalt å anse e-post som skriftlig, men det vil kunne være et eget bevistema ved en eventuell rettssak. 

Varsel om tillegg – fristen

Entreprenøren skal “uten ugrunnet opphold” varsle at det foreligger et avvik fra kontrakten når svikt i leveransen fra oppdragsgiver/byggherre blir avdekket.

Entreprenøren plikter med andre ord å varsle avviket selv om entreprenøren på dette tidspunkt er usikker på om det får økonomiske eller fremdriftsmessige konsekvenser. Dersom entreprenøren ikke varsler om et avvik i tide, anses avviket å være dekket gjennom kontraktens avtalte vederlag. Det gjelder selv om endringen er en tilleggsbestilling fra oppdragsgiver.

Varsel om økte kostnader til rigg og drift og nedsatt produktivitet

Det er nytt i NS 8405 i forhold til den gamle standarden – NS 3430 – at entreprenøren må varsle konkret på at han vi kreve dekket tilleggskostnader for irrasjonell drift, forlenget rigg, m.v. Dersom han ikke varsler om slikt tillegg har byggherre rett til å anse dette som kostnader entreprenøren vil ta på egen kappe.

Oppdragsgivers svarplikt

Har oppdragsgiver innsigelser til varsel om avvik, krav om dekning av riggkostnader m.v. eller til konkrete spesifiserte krav, må oppdragsgiver komme med sine innsigelser. I NS 8405 må innsigelsen komme “uten ugrunnet opphold”. I andre kontrakter kan fristen være «innen rimelig tid». Sjekk kontrakten din.

Dersom oppdragsgiver ikke svarer i tide bestemmer NS 8405 at entreprenøren har rett til å betrakte det som er beskrevet i varselet som en endring. Det er ikke det samme som at beløpet som er inntatt i varselet er akseptert. Utenfor NS systemet vil ikke nødvendigivis manglende svar fra byggherre binde byggherren. Da må partene i stedet se på realiteten, om arbeidet byggherren ønsket utført var innenfor eller utenfor kontrakten / kontraktsforutsetningene. I en NS kontrakt er det viktig at entreprenøren ikke krever «aksept» fra byggherre på varselet. Det skaper bare uklarhet i rettighetene og pliktene partene har etter NS Kontrakten.

Regningsarbeider

Når arbeid utføres som regningsarbeider skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet. Samt et påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Det betyr at entreprenøren for eksempel ikke kan vise til veiledende priser på materialer, men at det skal legges frem dokumentasjon på det han faktisk har betalt etter at rabatter er fratrukket.

Fakturering av tilleggsarbeider

I motsetning til kontraktsarbeidene skal alle arbeider som kommer i tillegg til den opprinnelige kontraktssummen faktureres med 100 prosent. Det skal ikke holdes tilbake noe innestående beløp. 

Betalingsmislighold og rett til å stanse

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake hele eller deler av sin betaling dersom han fremmer spesifiserte innsigelser innen forfall. En slik spesifikasjon kan være til enkeltposter i entreprenørens oppstilling. Det kan også være tilbakeholdelse av eventuell påløpt dagmulkt eller andre økonomiske motkrav.

Entreprenørens erstatningsansvar

Ved mangler har entreprenøren plikt til å utbedre mangelen kostnadsfritt, plikt til å sørge for tilkomst (typisk rive og gjenoppbygge en vegg for utbedre en feil inne i konstruksjonen) og plikt til dekke kostnadene med å konstatere mangelen (for eksempel kostnader til termografering). Der stopper også entreprenørens erstatningsansvar overfor oppdragsgiver, med mindre det foreligger uaktsomhet fra utførende entreprenør.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?