ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Betalingsmislighold og rett til å stanse

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake hele eller deler av sin betaling dersom han fremmer spesifiserte innsigelser innen forfall. En slik spesifikasjon kan være til enkeltposter i entreprenørens oppstilling. Det kan også være tilbakeholdelse av eventuell påløpt dagmulkt (jf. pkt. 29.3, 1. ledd) eller andre økonomiske motkrav.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Når foreligger det betalingsmislighold?

Unnlater oppdragsgiver å betale hele eller deler av en faktura ved forfall uten nærmere begrunnelse, eller uten spesifisert begrunnelse, vil det foreligge betalingsmislighold. Oppdragsgiver må både angi det grunnlag han anfører for sitt tilbakehold og konkret angi størrelsen på hver av postene han tilbakeholder på.

Dersom den urettmessige tilbakeholdelse av avdragsbetaling er av en viss størrelse, vil entreprenøren kunne påberope seg misligholdsvirkninger. Entreprenøren vil da kunne kreve forsinkelsesrenter og eventuelt iverksette stans med de merkostnader det medfører. Ved en berettiget stans på grunn av betalingsmislighold vil entreprenøren kunne kreve fristforlengelse og dekket alle sine merkostnader, jfr. pkt. 29.3, 2. ledd.

Holde tilbake betaling

Hevder oppdragsgiver at det er fakturert mer enn det som er produsert på faktureringstidspunktet, må han angi hvilke poster han hevder er fakturert for høyt. Vil han også kreve fradrag av dagmulkt for overtredelse en delfrist, må han angi hvilken delfrist som det beregnes dagmulkt for, og hvilket beløp som tilbakeholdes på dette grunnlag. Først når oppdragsgiver har angitt grunnlaget for å holde tilbake en betaling, og spesifisere de aktuelle poster med konkrete beløp, kan det foreligge et berettiget tilbakehold.

Mener entreprenøren at oppdragsgivers tilbakehold er uriktig, foreligger et omtvistet tilbakehold. Partene har hver for seg risikoen for at eget standpunkt er korrekt. Oppdragsgiver har risikoen for at hans tilbakeholdelse er berettiget og entreprenøren har risikoen for at hans misligholdstiltak (for eksempel stans) er berettiget.

Betaling er ikke en erkjennelse

På den annen side innebærer ikke oppdragsgivers betaling av en avdragsfaktura noen form for erkjennelse fra hans side. Oppdragsgiver har ingen risiko utover ulempen med å betale en fremdriftsfaktura han er i tvil om. Gjelder det en tilleggsfaktura, må oppdragsgiver imidlertid ta forbehold hvis tilleggsfakturaen blir betalt. Har oppdragsgiver uforbeholdent betalt en tilleggsfaktura vil han også normalt ha mistet retten til å komme med innsigelser på denne for eksempel i en diskusjon om sluttoppgjøret.

Vesentlig betalingsmislighold

Dersom det foreligger «vesentlig betalingsmislighold» vil entreprenøren – forutsatt riktig skriftlig varsel med 24 timer frist – har rett til å stanse arbeidene og kreve dekket alle sine merkostnader med en stansing. Blir det ikke foretatt betaling etter å ha stanset vil det oftest være mest nærliggende å heve kontrakten som «vesentlig misligholdt». De fleste vil se seg tjent med å benytte advokatbistand dersom stansing skal varsles igangsatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater