Før oppstart av utførelseskontrakter

Tenk deg at oppdraget er i boks, kontrakt er kanskje signert og dere skal starte byggeprosjektet. Er det bare å brette opp ermene å starte på jobben? Mest sannsynlig ikke. Det er endel partene må sikre er i orden før selve jobben kan starte.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
06/12/2017

Oppstartsmøte

Avtaler blir ofte til uten at partene har hatt ordentlig mulighet til å vurdere hvilke kontraktsvilkår som er best egnet for prosjektet. Vi ser det når det gjennomføres konkurranser, hvor partene helst ikke skal ha kontakt med hverandre før avtalen er signert, og når private inngår avtaler basert på tilbud og aksept.

Partene er normalt godt tjent med å gå grundig gjenom kontraktsvilkårene før arbeidet starter opp, for å se om noen vilkår skal endres eller kanskje fjernes. Det er ikke noe poeng å ha vilkår i kontrakten partene ikke har til hensikt eller evner å følge i praksis. Vi anbefaler derfor alle å se over kontraktens regler og andre praktiske sider ved prosjektet i et oppstartsmøte med det formål å endre eller fjerne regler som er uhensiktsmessig for det konkrete prosjektet. Les mer om oppstartsmøtet her.

Bankgarantier

Er det avtalt at partene skal stille bankgaranti for sine forpliktelser må dokumentasjon på garantien fra banken eller forsikringsseskapet legges frem for den andre part. Etter Norsk Standard kontraktene må partene “uten ugrunnet opphold” og senest 14 dager etter at den andre parten har lagt frem sin sikkerhet legge frem sin sikkerhet. Entreprenøren plikter ikke å starte arbeidene før oppdragsgiverens bankgaranti er mottatt

Forsikringer

Alle byggearbeider må forsikres mot brann, skade, herverk etc. Frem til overtakelsen er det entreprenøren som har risikoen for skade på kontraktsarbeidene. Det er derfor naturlig at det er entreprenøren som tegner forsikring i byggetiden. Etter Norsk Standard kontraktene er det entreprenøren som skal tegne slik forsikring. Før byggherre utbetaler noe bør byggherre kreve dokumentasjon på at forsikring er tegnet.

Mengdekontroll

Skal prisen beregnes ut fra enhetsprise og medgåtte mengder, skal endelig pris regnes ut etter at arbeidet er utført. Det er imidlertid vanlig at partene avtaler at mengdene skal låses før arbeidet er ferdig, at prisen skal beregnes ut fra en felles oppfatning av faktiske mengder. Da må mengdene kontrolleres, og det skjer normalt før arbeidene starter opp.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater