ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Entreprenørens erstatningsansvar

Ved mangler har entreprenøren plikt til å utbedre mangelen kostnadsfritt, plikt til å sørge for tilkomst (typisk rive og gjenoppbygge en vegg for utbedre en feil inne i konstruksjonen) og plikt til dekke kostnadene med å konstatere mangelen (for eksempel kostnader til termografering). Der stopper også entreprenørens erstatningsansvar overfor oppdragsgiver, med mindre det foreligger uaktsomhet fra utførende entreprenør.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

16. mai 2019

Ikke ansvar for skader

Entreprenøren har ikke i en NS 8405-kontrakt påtatt seg ansvaret for skader på andre entreprenørers arbeider eller på oppdragsgivers bygg for øvrig, dersom skaden skyldes hendelige uhell. Aksepterer entreprenøren en avtaleklausul hvor det for eksempel står “Entreprenøren er ansvarlig for skader han gjør på andre entreprenørers arbeider”, har entreprenøren påtatt seg større ansvar enn det han ville hatt etter en NS 8405-kontrakt uten endringer.

Har entreprenøren påtatt seg slikt tilleggsansvar vil han normalt ikke ha forsikringsdekning for dette tilleggsansvaret fordi forsikringen normalt bare dekker ansvar entreprenøren har etter en standard NS-kontrakt.

Skaden må skyldes entreprenørens uaktsomhet

Selv om det er entreprenøren som har forårsaket en skade, er det fortsatt ikke gitt at entreprenøren er økonomisk ansvarlig for skaden. I tillegg til årsakssammenheng må det foreligge uaktsomhet fra entreprenøren (pkt. 36.5, 1. ledd).

Skyldes ventilasjonsentreprenørens fingermerker på takplatene at byggherre har organisert prosjektet uhensiktsmessig ved å montere takplatene for tidlig, vil slike skader normalt ikke kunne belastes ventilasjons-entreprenøren som uaktsomhet. Skadene vil være nærmest uunngåelige som følge av uhensiktsmessig organisering av prosjektet fra oppdragsgivers prosjektleder. Kan en skade derimot tilbakeføres til at entreprenøren har opptrådt uforsvarlig, og det er årsaken til skaden, vil entreprenøren normalt være ansvarlig.

Er skaden påført ved uaktsomhet fra entreprenørens side, er han ansvarlig for alle direkte skader. Ved uaktsomhet er imidlertid entreprenøren ikke ansvarlig for følgeskader slik som produksjonstap eller lignende.

Ansvar for følgeskader

Følgeskader kan være for eksempel at oppdragsgiver ikke får flytte inn i bygget på grunn av skaden. Oppdragsgiver lider derfor et driftstap. Selv om entreprenøren har vært uaktsom, er hans ansvar fortsatt begrenset til å utbedre skaden og å erstatte de skader han ved sin uaktsomhet har ved sin uaktsomhet har påført oppdragsgiver.

Slike skader kan være skade på andre deler av bygget ved en vannskade forårsaket av entreprenørens uaktsomhet. Følgeskader som produksjonstap eller andre indirekte tap er entreprenøren fortsatt ikke ansvarlig for.

Har oppdragsgiver hatt følgeskader må det foreligge “grov uaktsomhet” fra entreprenøren for at han skal ha ansvar for dette tapet (pkt. 36.5, 2. ledd). “Grov uaktsomhet” er forbeholdt de situasjoner hvor det er sterkt klanderverdig fra entreprenøren sin side. Denne regel kommer bare unntaksvis til anvendelse. Det er heller ikke forsikringsdekning for skader som skyldes grov uaktsomhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater