NS 8405: Frist til å ta rettslige skritt

Det er ikke tilstrekkelig at en reklamasjon er innen 5 år og at oppdragsgiver har reklamert “uten ugrunnet opphold”. I tillegg må kravet ikke være bortfalt på grunn av foreldelse.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
16/05/2019

Hovedregel – Foreldelse etter 3 år

I Norge er hovedregelen at berettigede krav faller bort ved foreldelse etter 3 år fra det tidspunkt kravet første gang kunne gjøres gjeldende (foreldelseslovens § 2). Foreldelsesloven gjelder også for NS 8405-kontrakter.

Merk at foreldelsesfristen på hver enkelt faktura løper fra kravet første gang kunne kreves. Det betyr at en ikke betalt avdragsfaktura kan være foreldet selv om det har gått mindre enn tre fra overtagelse.

Tilleggsfrist for skjulte feil og mangler

Omtvistede feil og mangler som er påberopt i overtagelses-protokollen er derfor bortfalt og kan ikke kreves utbedret av entreprenøren dersom det ikke er tatt ut forliksklage eller stevning før det har gått 3 år fra overtagelse. Foreldelse av omtvistede krav kan ikke avbrytes på annen måte enn ved forliksklage eller stevning. Purring eller rekommandert sending har ingen betydning i denne sammenheng.

Derimot finnes det en tilleggsfrist for skjulte feil og mangler. For slike reklamasjoner har oppdragsgiveren tilleggsfrist på 12 måneder til å ta ut forliksklage eller stevning fra det tidspunkt feilen eller mangelen ble oppdaget (foreldelseslovens § 10). Det betyr for eksempel at en feil som ble oppdaget etter 2 ½ år er foreldet og kan ikke kreves dersom forliksklage eller stevning ikke er tatt ut innen 3 ½ år fra overtagelse. Det gjelder selv om reklamasjonsfristen er 5 år.

Dette kan oppsummeres slik: Ved skjulte feil eller mangler som oppdages senere enn 2 år etter overtagelse må oppdragsgiver avbryte foreldelsesfristen ved å ta ut forliksklage eller stevning innen 12 måneder fra mangelen ble oppdaget for at kravet ikke skal være foreldet. Fristen for å ta ut forliksklage eller stevning innen 12 måneder fra mangelen ble oppdaget gjelder også der hvor feilen skyldes grov uaktsomhet. Det løper ingen reklamasjonsfrist, men det forutsettes aktivitet fra oppdragsgiver for å unngå foreldelse.

Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom entreprenøren “—uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, —”, løper det en ny foreldelsesfrist på 3 år fra det tidspunktet erkjennelsen foreligger (foreldelseslovens § 14).

Omtvistede tilleggskrav – 8 måneders frist fra overtagelse

Krav om betaling av rest utestående av kontraktssum foreldes etter vanlige regler. Det betyr at forliksklage eller stevning må tas ut inntil 3 år fra overtagelse. Imidlertid gjelder det en egen frist for entreprenøren til å iverksette rettslige skritt for omtvistede tilleggskrav. Hensikten er at tilleggskravene skal enten fremmes for retten rimelig raskt eller frafalles for at en uavklart situasjon ikke skal bli værende over tid.

Den fristen entreprenøren har for å ta ut forliksklage eller stevning er 8 måneder fra overtagelse. Bringes kravet inn for retten senere enn dette, skal kravet avvises av retten uten å ta stilling til om tillegget er berettiget eller ikke (pkt. 26.3, b). Det må presiseres at denne 8-måneders fristen bare gjelder omtvistede tilleggskrav – ikke krav på utestående avdragsfakturaer.

Det skal lite til for at entreprenøren oversitter denne 8-måneders fristen til å ta rettslige skritt for sine tilleggskrav. Det er fordi entreprenøren oftest bruker to måneder på å sende sitt sluttoppgjør. Deretter har oppdragsgiver rett til å vente i to måneder med å fremme sine innsigelser til sluttoppgjøret. Da har det allerede gått 4 måneder. Dernest skal partene diskutere sine uenigheter og til slutt engasjere en advokat for å sørge for fristavbrytelsen. Da går der fort 4 nye måneder, og da er det lett at 8-månedersfristen oversittes. NS 8405 har imidlertid ikke videreført regelen om at det må tas ut forliksklage senest 6 måneder fra et krav om tillegg er avvist slik det var i gamle NS 3430 og i NS 3431.

Frist på 3 måneder fra innstilt behandling i forliksrådet

Dersom entreprenøren har fremmet krav på tillegg inn for forliksrådet innen 8-månedersfristen nevnt over, vil forliksrådet i de fleste tilfeller «innstille» saken uten realitetsavgjørelse fordi forliksrådet anser saken som uegnet for forliksrådsbehandling.

Tilsvarende dersom saken gjelder krav på mer enn kr. 125.000. Da har ikke forliksrådet formell kompetanse til å avsi en dom med mindre begge parter ønsker at forliksrådet skal avsi dom. I de fleste tilfeller ønsker ikke partene at forliksrådet avsier dom fordi slike saker har så vidt omfattende faktum at man ikke vil ha tillit til at forliksrådet vil kunne få oversikt over det korrekte faktum. I disse sakene vil også saken bli innstilt i forliksrådet uten realitetsbehandling.

I disse situasjonene vil entreprenøren ha en 3-måneders frist til å ta ut stevning fra saken var innstilt i forliksrådet. Det følger av en avgjørelse som falt i Høyesteretts ankeutvalg 18. oktober 2013. Høyesterett uttalte her at fristen til å ta ut stevning innen 12 måneder bare gjaldt foreldelse, men ikke for «—avtalte søksmålsfrister». NS 8405 pkt. 26.3, b er en slik avtalt søksmålsfrist. Da er det tvistelovens § 18-3, 3. ledd som kommer til anvendelse. Da er saksøkers frist til å ta ut stevning for forhold som kommer inn under NS 8405 pkt. 26.3, b tre måneder fra forliksrådet innstilte saken.

Dersom forliksrådet avsier dom, må saken ankes inn for tingretten innen en måned fra dommen fra forliksrådet ble forkynt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater