ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Innsigelse til sluttfaktura

På samme måte som entreprenøren må ta endelig stilling til alle sine krav ved fremsendelse av sluttoppgjøret, må oppdragsgiver ta endelig stilling til hvilke innsigelser og eventuelle motkrav han vil fremme. Ved manglende svar anses oppdragsgiver ikke å ha innsigelser til kravet og heller ingen motkrav

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Oppdragsgivers frist til å komme med innsigelser

Oppdragsgivers frist for å komme med sine innsigelser til det mottatte sluttoppgjøret er sammenfallende med betalingsfristen. Det betyr at innsigelsene må fremmes innen 2 måneder etter at sluttoppgjøret er mottatt av oppdragsgiver (pkt. 32.2, 2. ledd).

I NS 3430 var det knyttet en viss usikkerhet til om oppdragsgivers innsigelser ble prekludert ved for sent fremmede innsigelser. Dette ble avklart i NS 8405 pkt. 33.2, 3. ledd hvor det er presisert at oppdragsgivers manglende svar medfører preklusjon av senere fremmede innsigelser eller motkrav.

Innsigelse til entreprenørens krav

Som nevnt må oppdragsgiver komme med sine innsigelser innen fristen på 2 måneder. Kommer oppdragsgiver senere med slike innsigelser, bør entreprenøren avvise disse innsigelsene uten å gå inn i en realitetsdrøftelse – eventuelt forhandle med det forbehold at han vil påberope seg preklusjon om annen enighet ikke oppnås.

Gjentagelse av tidligere innsigelser

Som nevnt over, må entreprenøren gjenta tidligere fremsendte, men ikke betalte tilleggskrav i sitt sluttoppgjør for at disse ikke skal anses som frafalt. Tilsvarende må oppdragsgiver gjenta sin protest på et tillegg i sin innsigelse til det mottatte sluttoppgjør (pkt. 33.2, 3. ledd, 2. setning). Det er nok at oppdragsgiver avviser tilleggskravet med henvisning til tidligere korrespondanse knyttet til tilleggskravet.

Dersom oppdragsgiver ikke har presisert at han fastholder sin tidligere protest mot en tilleggsfaktura i sin innsigelse til sluttoppgjøret, har entreprenøren rett til å anse den tidligere fremsatte innsigelse som frafalt. Entreprenøren har da rett til å legge til grunn at oppdragsgiver har foretatt en ny vurdering av tilleggskravet, og etter en slik vurdering funnet ut at entreprenørens krav likevel var berettiget. Oppdragsgiver har da en ubetinget betalingsplikt på det tilleggskravet som tidligere er blitt bestridt.

Oppdragsgivers krav om dagmulkt

Oppdragsgiver kan fremme krav om dagmulkt i sin innsigelse til sluttoppgjøret dersom oppdragsgiver mener at entreprenøren har oversittet en avtalt dagmulktbelagt delfrist eller sluttfrist. Det er tilstrekkelig at et slikt dagmulktskrav første gang fremmes som innsigelse til sluttoppgjøret selv om forsinkelsen ikke har vært påberopt tidligere.

Oppdragsgiver må være oppmerksom på at dersom entreprenøren har forespurt om det vil bli krevd dagmulkt for en konkret forsinkelse, og oppdragsgiver ikke svarer på henvendelsen “uten ugrunnet opphold”, vil entreprenøren ha rett til å betrakte det aktuelle dagmulktskravet som frafalt (pkt. 34.4).

Entreprenøren på sin side må være bevisst på forskjellen på en fremdriftsplan og avtalt ferdigstillelsesfrist. Er det avtalt en ferdigstillelsesdato i kontrakten, er det den avtalte ferdigstillelsesdatoen som gjelder, selv om det er laget en ny fremdriftsplan med utsatt overtagelsesdato.

En fremdriftsplan er koordinering av arbeidene på prosjektet. Også forsinkede prosjekter må koordineres. Dersom partene vil avtale en forlenget ferdigstillelsesfrist, må det konkret avtales. Det kan for eksempel tas inn i et byggemøtereferat at sluttdato i en revidert fremdriftsplan avtales også som ny ferdigstillelsesdato. Hvis ikke dette gjøres, løper dagmulkten fra den dato som fremgår av kontraktsdokumentet.

Andre motkrav til sluttoppgjøret

Oppdragsgiver kan ha andre krav enn dagmulkt overfor entreprenøren. Dette kan være for eksempel krav om erstatning for uaktsom skade på andre entreprenørers entrepriser. Slike erstatningskrav i forbindelse med entreprisen må fremmes innen fristen for innsigelser til sluttoppgjøret. Fremmes slike krav senere fra oppdragsgiver kan disse kreves avvist som for sent fremsatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater