ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Nye kontraktsvilkår for totalentrepriser

Jernbaneverket vil i forbindelse med utbyggingen av den nye Follobanen bygge kontraktene på NTK 07, ikke NS 8407. De går med det inn for en kontraktstandard de færreste i bygg og anleggsbransjen har god kjennskap til. Hvilke konsekvenser får det for deg?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Begrunnelsen jernbaneverket har gitt til Bygg.no for å bruke NTK 07 i stedet for NS 8407 er at prosjektet er enormt, de ønsker mer effektiv styring, rendyrking av byggherre rollen og at entreprenøren skal få et mer helhetlig ansvar, også ansvar for prosjekteringsarbeidene. Totalt skal det ut 18 milliarder kroner på prosjektet. 90 % av pengene skal fordeles på 4 store kontrakter.

Sett fra entreprenørene er det ikke opplagt at NTK 07 er en bedre kontrakt enn NS 8407. For de fleste vil det faktisk være en betydelig utfordring å måtte forholde seg til NTK 07. La oss se kort på noen av reglene i NTK 07 og hvorfor det et er grunn til å tro at vi nedover i kontrakt-hierarkiet vil se en overgang fra NTK 07 regler til NS 8407 / NS 8405 regler.

NTK 07 er en forhandlet standardkontrakt mellom partene i Offshore

På samme måte som NS 8407 er NTK 07 er en standardkontrakt utviklet i samarbeid mellom store aktører innen berørt bransje. Forskjellene i de materielle reglene, funksjons- og risikofordelingen er imidlertid store og gjenspeiler de spesielle forhold vi finner i prosjektene.

Enorme kontraktssummer og stor risiko

Tradisjonelt har kontraktsummene i offshore kontraktene vært veldig store, det har alltid vært mye usikkerhet knyttet til hva prosjektene totalt vil koste, og byggherre har lite å vinne på kontrakter hvor all risiko for uforutsette kostnader ligger på entreprenøren. Byggherre har ikke hatt noen interesse i at entreprenøren går konkurs. Derfor har NTK 07 regler som sikrer at prisen i større grad skal gjenspeile faktiske kostnader enn det vi er vant med i NS kontraktene. Standarden snakker om at entreprenøren skal ha «nøytral likviditet», at prosjektet skal ha tilstrekkelig modenhet (konfidens) før etablering av målsum og fastpris. Dette er ukjente begreper i NS systemet.

Kontraktdokumenter

På samme måte som i NS systemet blir kontraktdokumentene opplistet i NTK 07. De blir også gitt rangrekkefølge i tilfelle motstrid. Dokumentene det vises til er ikke dokumenter vi normalt finner i en NS kontrakt. Informasjonen i dokumentene finnes også i dokumentene vi har i NS systemet, men informasjonen er ikke tatt inn i de delt opp på den måten NTK 07 systemet forutsetter. Dette kan skape utfordringer når det kommer til spørsmålet hvilke dokumenter gjelder foran andre dokumenter ved motstrid. For å unngå problemer med tanke på dokumentene, må det tenkes nøye gjennom hvilken informasjon som skal plasseres i hvilke dokumenter.

Byggherres «intervensjon» i entreprenørens arbeid

NTK 07 forutsetter at partene har avtalt at byggherre kan utføre arbeider innenfor entreprenørens kontraktarbeid. Så lenge det er avtalt, er det selvsagt OK, men det skaper mer forstyrrelser på byggeplassen enn det landbaserte entreprenører er vant med i dag. Entreprenøren må da være seg bevist reglene for varsling når forstyrrelsene gir rettigheter. Reglene i NS systemet er ikke uten videre anvendbare i en NTK 07 kontrakt.

Sikkerhetskurs for arbeidere til havs

NTK 07 pålegger entreprenøren kostnader til å sørge for at personell om utfører «arbeidet til havs» på forhånd har gjennomgått sikkerhetskurs og legeundersøkelser. Denne og andre regler som er spesielt tilpasset de spesielle arbeidsforholdene i Nordsjøen, er åpenbart ikke særlig anvendelige på land. For å gjøre kontraktene ryddige, bør slike regler tas ut eller tilpasses behovet ved landbasert entrepriser.

Fremdrift og endringer

Reglene om fremdrift, varsling ved fremdriftshindringer mm er nokså lik de vi finner i NS systemet. Det samme gjelder reglene om endringer og avbestilling av arbeidene, men det er definitivt ikke tilstrekkelig å sende en kort e-post eller et brev med krav om tilleggsbetaling og fristforlengelse. De handleplikter NTK 07 pålegger entreprenøren er langt mer detaljert beskrevet enn de vi finner i NS systemet. Entreprenøren må sette seg grundig inn i reglene.

Hvor langt ned i kontrakt hierarkiet vil NTK 07 reglene gå?

NTK 07 gjelder mellom parter som har avtalt at den skal gjelde i avtalen dem imellom. Skal den gjelde i kontraktsforhold mellom hovedentreprenørene og underentreprenørene, må det avtales særskilt at den skal gjelde.

Uten av vi vet det i dag, er det grunn til å tro at kontrakter som inngås med underentreprenørene blir bygget på NS kontrakter, men med mulige tilpasninger som tar hensyn til det ansvar hovedentreprenøren har fått gjennom NTK 07 kontrakten med byggherren. NTK 07 vil derfor ikke gå lenger ned i kontrakt hierarkiet enn det partene selv avtaler, men partene må se opp for de særlige tilpasningene.

Et nærliggende spørsmål er om bruken av NTK 07 i dette prosjektet, skaper føringer for at NTK 07 også kan brukes på andre landbaserte prosjekter, og hvorvidt NTK 07 reglene gradvis blir innført som en ny total entreprise standard. Vi tviler på at det vil skje med det første, Jernbaneverkets bruk av NTK 07 i dette prosjektet er et signal om at entreprenørene må følge med og sette seg inn i nye kontraktsregler etterhvert som de blir tatt inn i kontraktene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater