ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Tiltansport, nye UE’er, fremdrift, byggherremøter, fakturering m.v.

Fremdriftsplanen som totalentreprenøren skal levere innen 4 uker er relevant også selv om det lages reviderte fremdriftsplaner. Uten 4-ukers plan kan det bli vanskelig å kreve tillegg for forsinkelse som skyldes oppdragsgiver. Totalentreprenøren bør alltid enten lage sin egen 4-ukers plan eller varsle hvilken fremdriftsplan han anser som sin 4-ukers plan for fremdriften. En revidert og omforent fremdriftsplan flytter ikke automatisk dagmulkten.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

12. mars 2018

Totalentreprenørens 4-ukers plan for fremdrift

Totalentreprenøren plikter etter NS 8407/ NS 8417 pkt. 21.2 å levere sin fremdriftsplan innen 4 uker fra kontraktsignatur.

Totalentreprenørens fremdriftsplan skal vise hans hovedaktiviteter og de forhold totalentreprenøren er avhengig av fra oppdragsgiver eller andre entreprenører. Fremdriftsplanen skal angi hvordan totalentreprenøren har planlagt sine ressurser og sin fremdrift innenfor rammene av den kontrakten som er inngått.

Denne 4-ukers planen er viktig fordi den er like relevant gjennom hele prosjektet. Der er denne fremdriftsplanen totalentreprenøren skal melde avvik fra – og eventuelt kreve tillegg for – dersom det oppstår forsinkelser fra oppdragsgiver. Er totalentreprenørens oppdrag å sette inn vinduer i et nybygg, men det blir forsinket på grunn av forsinkelse fra en annen sidestilt entreprenør, må det meldes som avvik med krav om fristforlengelse og dekning av merkostnader.

Dersom totalentreprenøren ikke leverer sin 4-ukers plan vil han kunne få problemer hvis han vil kreve tillegg på grunn av forsinkelser som skyldes oppdragsgiver. Det kan foreligge mange fremdriftsplaner gjennom prosjektet, men det er da ikke gitt hvilken plan det skal meldes forsinkelse fra. De opprinnelige fremdriftsplanene i tilbudsforepørselen er ofte ikke lengre relevante og det er laget flere nye fremdriftsplaner siden.

Dersom oppdragsgiver har laget en fremdriftsplan som fortsatt passer for totalentreprenøren etter at kontrakt er signert, bør totalentreprenøren sende en e-post eller på annen måte varsle at han anser oppdragsgivers fremdriftsplan som sin 4-ukers plan etter pkt. 21.2. Derved kan totalentreprenøren vise til denne fremdriftsplanen dersom totalentreprenøren får merkostnader eller har behov for fristforlengelse som følge av endringer i den planlagte fremdriften.

Hver fjerde uke skal totalentreprenøren avgi rapport til sin oppdragsgiver om status i forhold til fremdriftsplanen (pkt. 21.3). Slik rapportering skjer normalt i et byggherremøte hvor det nedfelles i protokollen fra møtet.

Reviderte fremdriftsplaner og dagmulkt

Dersom det fortas en revidering av en fremdriftsplan vil ikke dagmulkten av den grunn automatisk bli flyttet. Fremdriftsplanen er bare en koordinering av de enkelte aktører på byggeplassen. Et forsinket prosjekt må også koordineres. En omforent fremdriftsplan flytter derfor ikke datoen for når dagmulkten begynner å løpe med mindre det også avtales en endret ferdigstillelsesfrist.

Med andre ord står ferdigstillelsesfristen i kontrakten står uendret selv om overtagelsen i fremdriftsplanen er flyttet.

Skal også den dagmulktsbelagte ferdigstillelsesfristen i kontrakten flyttes, er det tilstrekkelig at det for eksempel påføres på selve fremdriftsplanen at «Ferdigstillelsesfristen flyttes tilsvarende» eller at en tilsvarende tekst tas inn i selve protokollen fra et byggherremøte.

I praksis vil ofte både oppdragsgiver og totalentreprenør begge legge til grunn at ferdigstillelsesfristen flyttes automatisk sammen med en endret sluttdato i en revidert fremdriftsplan. Har oppdragsgiver imidlertid er prosjekt med dårlig økonomi, vil han ofte lete med lys og lykter etter hvor han kan forbedre økonomien i prosjektet. Da kan totalentreprenøren fort bli overrasket av at oppdragsgiver i sin innsigelse til sluttoppgjør fremme krav om dagmulkt fordi formalitetene ikke er fulgt opp. Det kan bli en unødvendig ubehagelig opplevelse.

Ansvar for oppdragsgivers prosjektering – 5-ukers-fristen

Det er ikke uvanlig at det avtales at totalentreprenøren skal overta ansvaret for den prosjektering oppdragsgiver har foretatt frem til kontrakt er signert. Oppdragsgiver kan ha en klar interesse av dette for å unngå at det oppstår tvist om grensesnittet dersom det viser seg å foreligge feil i prosjekteringen. Er det ikke avtalt at totalentreprenøren skal overta ansvaret for oppdragsgivers prosjektering, må man huske at totalentreprenøren fortsatt har en veiledningsplikt etter NS 8407 / NS 8417 pkt. 16.2 og et kontrollansvar etter pkt. 25. Det kommer jeg tilbake til.

Selv om det avtales at totalentreprenøren påtar seg ansvaret for den prosjekteringen oppdragsgiver har foretatt før kontraktsignatur, så har fortsatt totalentreprenøren rett til å kreve tilleggsbetaling eller fristforlengelse som skyldes oppdragsgiver sin prosjektering forutsatt at varsel om slik feil fremmes innen 5 uker fra kontrakten mellom partene ble signert, jf. NS 8407 / NS 8417 pkt. 24.2.

Dersom totalentreprenøren finner en feil i oppdragsgivers – og varsler krav på tillegg på grunn av feilen innen 5 uker fra signatur av kontrakten – har oppdragsgiver ansvaret for alle konsekvenser denne feilen medfører. Overtagelsen av ansvaret for feil i prosjekteringen fra oppdragsgiver gjelder ikke de feilene som totalentreprenøren finner og varsler innen fristen. Dersom en slik prosjekteringsfeil varsles senere enn etter 5 uker fra kontraktsdato skal feilen behandles på samme måte som om det var totalentreprenørens selv som hadde begått feilen. Fristen er absolutt.

Konsekvensen er at totalentreprenøren alltid må starte sin prosjektering straks kontrakt er signert selv om det er langt frem til prosjektet starter.

Frist til å melde om nye underentreprenører

Totalentreprenøren trenger ikke å varsle oppdragsgiver om kontraktsmedhjelpere som allerede fremgår av totalentreprenørens tilbud. Dersom det imidlertid skal benyttes andre entreprenører enn det som fremgår av tilbudet, har oppdragsgiver rett til å bli varslet om disse og eventuelt avvise disse.

Totalentreprenøren skal varsle om nye entreprenører før arbeidet igangsettes, og oppdragsgiver har 14 dagers frist til eventuelt å protestere på en valgt underentreprenør, jf. NS 8407 / NS 8417 pkt. 10.

Oppdragsgiver kan nekte å akseptere en kontraktsmedhjelper i den grad det foreligger «saklig grunn». Slik saklig grunn kan være at aktuelle firma har brukt ulovlige arbeidsvilkår, ulovlige arbeidsavtaler, benyttet seg av uautorisert personell eller tilsvarende i tidligere prosjekter. Dersom oppdragsgiver ikke har protestert innen denne fristen på 14 dager skal aktuelle kontraktsmedhjelper bli ansett som akseptert.

Byggherremøter

Etter NS 8407 / NS 8417 pkt. 4.2 skal totalentreprenøren innkalle til byggherremøter med 7 dagers forutgående varsel. Normalt avtaler partene i stedet en plan for byggherremøter allerede under oppstartmøtet slik at innkalling ikke blir nødvendig. Normalt bør slike byggherremøter ikke holdes sjeldnere enn hver 4 uke slik at totalentreprenøren kan foreta sin pliktige avrapportering av fremdriften på byggherremøtene.

Det er få begrensninger i hva som kan avtales på et byggherremøte. Blant annet kan det på et byggherremøte avtales nye kontraktsvilkår som da vil binde begge parter. De som møter for partene i et byggherremøte forutsettes å ha fullmakt til å inngå avtaler på vegne av sin arbeidsgiver med mindre annet er presisert. Det som nedfelles i protokollen fra et byggherremøte representerer den endelige enighet om hva ble avtalt på møtet med mindre den som mener noe er feilsitert eller uteglemt blir varslet seinest på neste byggherremøte.

Tiltransport av oppdragsgivers andre kontraktsmedhjelpere

Dersom det er avtalt at oppdragsgiver kan tiltransportere andre sidestilte entreprenører vil de utløse en del endringer i kontrakten, jf. NS 8407 / NS 8417 pkt. 12. Det kan også være aktuelt å bli pålagt adminstrasjons- og fremdriftskontroll utover det å få seg tiltranportert en sidestilt entreprenør..

Ved en tiltransport vil totalentreprenøren få ansvaret for den tiltransporterte entreprenøren som om det var hans egen underentreprenør. Da må garantiene endres, forsikringene jesteres og totalentreprenøren har fått et ansvar for en underentreprenør som han ofte ikke har noe erfaring med tidligere. Det kan derfor medføre en betydelig ekstra risiko for totalentreprenøren å få seg tiltransportert andre entreprenører selv om totalentreprenøren får et påslag for slik tiltransport.

Fakturering

Totalentreprenøren har rett til betaling for utført produksjon inklusive det som er tilført arbeidsstedet for å bli innbygget i anlegget, jf. NS 8407 / NS 8417 pkt. 17. Fakturering skal skje en gang per måned med 28 dagers forfall. Fra dette beløpet skal det holdes tilbake 7,5 % av kontraktsummen som innestående. Innestående skal være 7,5 % av det til enhver tid produserte i motsetning til i NS 8405 hvor det er 10 %, men bare av de første 50 % av kontraktsummen.

Partene pålegges i kontrakten å lage en betalingsplan som er knyttet opp til fremdriftsplanen totalentreprenøren har utarbeidet – 4-uker planen. Det forenkler faktureringen og hvor mye som skal faktureres. Tilleggsarbeider og andre tillegg skal faktureres med 100 % av utført hver måned.

Innestående skal først faktureres i sluttfakturaen og har 2 måneders forfall. Derfor bør gjenstående på kontraktsum og tilleggsarbeider faktureres før sluttfakturaen sendes slik at det bare innestående som får forlenget forfall.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?