ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Dårlig kontroll av underlag og annet oppdragsgiver skal levere

Mange glemmer at også byggherre har en leveringsforpliktelse i entreprisekontraktene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

24. februar 2020

I denne artikkelen kan du lese mer om:

Hva skal byggherren egentlig levere?

Byggherren har ansvaret for og skal levere grunnen og underlaget arbeidene skal utføres på, byggherrens program, det vil si byggherrens funksjonskrav og andre krav entreprenøren skal levere i henhold til. Byggherren skal være tilstede og bidra med avklaringer der det er nødvendig for fremdriften i prosjektet og betale avtalt pris til avtalt tid.

Mange tvister og problemer starter nettopp fordi byggherren ikke leverer i henhold til avtalen eller at byggherrens leveranse ikke er god nok.

Er det bare et byggherreproblem at byggherren ikke leverer?

Entreprenøren på sin side kan lett tenke at det er byggherrens problem om byggherren ikke leverer i henhold til avtalen. Da kan entreprenøren kreve fristforlengelse og vederlagsjustering og kommer uansett godt ut av situasjonen. Entreprenørene bør da vite at det er langt fra sikkert at entreprenøren kommer godt ut av en situasjon hvor byggherrens leveranse ikke er god nok.

Entreprenørens kontrollplikt

Det følger nemlig av lojalitetsforpliktelsen til partene at de må se over og kontrollere den andre parts leveranse. Oppdager parten at det er mangler eller feil i det den andre part har levert, skal man si i fra og gi den andre part mulighet til å rette opp feilen.

For entreprenørene betyr det at entreprenøren plikter å undersøke grunnen, underlaget og byggherrens program og eventuell prosjektering. Formålet er å undersøke om det mangler noe, om det er noe som kan hindre entreprenøren i å planlegge og utføre sin leveranse.

I NS kontraktene er dette skrevet uttrykkelig og plikten til å gjennomføre slike undersøkelser starter før entreprenøren skal starte planleggingen av sin egen leveransen. Se eksempelvis NS 8405 pkt. 21.1. Dette antas å være ulovfestet entrepriserett og gjelder selv om det ikke er avtalt at en NS kontrakt skal gjelde mellom partene.

Varslingsplikt når entreprenør burde blitt klar over mangler

Dersom entreprenøren burde ha blitt oppmerksom på mangler eller feil, plikter entreprenøren å si i fra til/varsle byggherre. Gjør ikke entreprenøren det, kan entreprenøren bli erstatningsansvarlig for merkostnaden som byggherren blir påført som følge av manglende varsling.

Varslingsplikt når entreprenøren blir klar over uegnet byggherreprosjektering

Entreprenøren har også plikt til å si i fra til byggherre dersom han blir oppmerksom på at byggherrens prosjektering, valg av metode og materialer, ikke er egnet til å oppfylle krav i lov/forskrift eller avtale. Også her vil entreprenøren kunne bli erstatningsansvarlig for merkostnaden som byggherren blir påført som følge av manglende varsling.

Det er et vilkår for varslingsplikten at entreprenøren faktisk ble klar over at byggherrens leveranse ikke var egnet.

Dersom entreprenøren i stedet for å kontrollere byggherrens leveranse, lener seg tilbake og tenker at det er byggherrens problem om byggherren ikke leverer i henhold til avtalen, kan entreprenøren fort tabbe seg ut.

Byggherrens kontrollplikt

Her vil vi til slutt legge til at byggherren har tilsvarende plikt ovenfor entreprenørens leveranse. Byggherren har ikke en plikt til alltid å kontrollere det entreprenøren leverer, men dersom det faller seg naturlig for byggherren å ta en kontroll, må byggherren varsle dersom han blir oppmerksom på at det entreprenøren har levert er feil eller vil føre til at krav i kontrakten ikke blir oppfylt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater