Før oppstart av totalentreprise

Det kan være mange utfordringer knyttet til oppstart av totalentreprise. Nedenfor finnes en oversikt over relaterte emner det er viktig å være klar over før oppstart. Trykk på lenkene for utdyende artikler om emnene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
13/02/2019

Avvik fra NS-standarden

Komiteen som utarbeidet totalentreprisekontrakten har hatt et sterkt ønske om å få mest mulig slutt på at større oppdragsgivere lager sine egne varianter av standarden.

Byggemøter

Mye av det som følger av NS 8405 pkt. 7 er også nå tatt inn i NS 8407 som pkt. 4. Forskjellen på kontraktstypen og ansvaret kommer til syne ved at det er totalentreprenøren som skal sørge for at det innkalles til byggemøter i den grad annet ikke er avtalt.

I NS 8405 er det oppdragsgiver som har dette ansvaret. På samme måte er det normalt totalentreprenøren som skal føre protokoll fra byggemøtene, i motsetning til i NS 8405.

Rettigheter til prosjektmaterialet – Oppbevaringsplikt

Entreprenøren har ikke rett til å benytte prosjektmaterialet til andre prosjekter uten oppdragsgivers samtykke.

Samtidig har oppdragsgiver rett til å benytte materialet, begrenset til bruk av prosjektmaterialet til drift, vedlikehold, påbygning m.v. på prosjektet. Det betyr at verken oppdragsgiver eller entreprenør er berettiget til å bruke det prosjekterte materiale på andre prosjekter.

Totalentreprenørens ansvar for byggherrens prosjektering

Utgangspunktet for NS 8407 er at totalentreprenøren skal foreta prosjekteringen, eller i det minste det vesentligste av prosjekteringen. Protokollen til standarden viser til at det anses som påregnelig at oppdragsgiver har utarbeidet et ferdig forprosjekt – eventuelt utarbeidet det minimum som skal til for å få rammetillatelse – men at resten av prosjekteringen foretas av totalentreprenøren.

Dersom det er oppdragsgiver som står for den vesentligste delen av prosjekteringen vil det ofte være mer nærliggende å benytte en annen kontrakt enn NS 8407.

Totalentreprenørens ansvar for resultatet

Ved totalentreprise er det entreprenørens ansvar at de funksjonskrav og krav til løsninger som foreligger i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget blir oppfylt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater