ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Totalentreprenøren har ansvar for resultatet

Ved totalentreprise er det entreprenørens ansvar at de funksjonskrav og krav til løsninger som foreligger i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget blir oppfylt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

14. mai 2019

Funksjonskravet i NS 8407

Totalentreprenøren må være innforstått med at funksjonskravet i NS 8407 må være oppfylt selv om totalentreprenøren i sitt tilbud har presisert hvilken løsning han vil velge. Tilkjennegivelse i entreprenørens tilbud av hvilken løsning entreprenøren har tenkt å velge, fritar ikke entreprenøren for funksjonskravet, selv om tilbudsgrunnlaget har lavere rangering etter pkt. 2.

Av pkt. 2.1 fremgår det at tilbuds- og konkurransegrunnlaget har lavere prioritet enn entreprenørens tilbud. Totalentreprenørens beskrivelse i tilbudet forhindrer likevel ikke at funksjonsbeskrivelsen må overholdes, jfr. standardens pkt. 2.2, 1. ledd. Dersom entreprenøren i sitt tilbud beskriver en løsning som kanskje bare delvis oppfyller funksjonskravene, må han helt konkret ta forbehold om oppfyllelse av en konkret funksjon i sitt tilbud om forbeholdet skal få virkning. Samtidig må entreprenøren være bevisst at dersom forbeholdet er vesentlig, risikerer han at hele tilbudet kan bli forkastet.

Oppdragsgivers formål med prosjektgjenstanden

I pkt. 14.3 er det fastsatt at entreprenøren har ansvaret for at utførelsen er i overensstemmelse med det formål kontraktsgjenstanden skal ha. Dette innebærer at oppdragsgiver må være påpasselig på å klargjøre formålet. Entreprenøren må på sin side være bevisst på at oppdragsgivers formål vil være overordnet dersom det oppstår tvist, men bare så langt formålet bevislig er gjort kjent for totalentreprenøren.

Bruk av referanseprosjekter

Ofte benyttes referanseprosjekter som grunnlag for å definere funksjon, utførelse og kvalitet. I pkt. 14.1 fremgår det at utførelsen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen og at det skal være i overensstemmelse med referanseobjekt i den grad slikt finnes. Det anbefales da av komiteen at partene går en felles befaring hvor det opprettes en protokoll signert av begge parter om hva som skal være retningsgivende i referanseprosjektet.

Standarden har imidlertid ikke sagt noe om hva som skal gjelde dersom det er motstrid mellom kontraktsdokumentene og referanseprosjekt. Etter min oppfatning bør det presiseres at referanseprosjektet utelukkende skal være utfyllende i forhold til kontraktens tegninger, beskrivelser og tegninger. Ved motstrid må kontraktsdokumentene ha høyere rangering enn referanseprosjektet i mangel av annen presisering.

Byggherrens valg av løsninger

Dersom oppdragsgiver ved tilvalg har pålagt entreprenøren en løsning eller et materialvalg, må totalentreprenøren varsle dersom han mener valget ikke tilfredsstiller kontraktens funksjonsbeskrivelse eller andre deler av kontraktsforpliktelsen. Slikt varsel må skje “uten ugrunnet opphold”.

Senere varsling vil kunne avvises som for sent fremmet og kan kreves prekludert. Dette i motsetning til i NS 3431 hvor totalentreprenøren ikke hadde det samme ansvar for de løsninger som oppdragsgiveren påla totalentreprenøren. Se mer om dette under totalentreprenøren kontrollansvar etter pkt. 25 nedenfor.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?