Reklamasjon og utbedring

Reglene om reklamasjon og utbedring er langt på vei de samme i NS 8407 som de er i NS 8405. Det er imidlertid ett viktig unntak. I pkt. 42.2.2 er det tilstrekkelig å reklamere “innen rimelig tid”, mens det i NS 8405 settes krav om at reklamasjonen må fremsettes “uten ugrunnet opphold”. Det må derfor antas at NS 8407 gir oppdragsgiver noe mer tid til å reklamere på feil og mangler som blir avdekket i reklamasjonsperioden på 5 år.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
07/12/2017

«Innen rimelig tid»

Begrepet “innen rimelig tid” er samme formulering som følger av blant annet bustadoppføringslova. I forbrukerforhold har Høyesterett i 2010 avsagt en dom hvor en forbruker ble ansett å ha tapt sin rett til å reklamere ved at reklamasjonen ble fremsatt overfor entreprenøren mellom 3 og 4 måneder etter at mangelen ble avdekket. Det antas i forbrukerforhold å være tilstrekkelig å reklamere innen 2 måneder etter analogi fra forbrukerkjøpslovens § 27. Utenfor forbrukerforhold vil kravet til reklamasjon trolig settes strengere.

Det må derfor legges til grunn at en reklamasjon senere enn 2 måneder etter at den ble oppdaget, alltid kan kreves avvist som for sent fremsatt. Da bør entreprenøren alltid avvise eller ta forbehold om å avvise reklamasjonen. Når det gjelder skader etter overtagelse på andre entreprenørers arbeider eller på oppdragsgivers eiendom, gjelder de samme begrensninger som for skader under byggeperioden.

Ved feil eller mangler

Ved en feil eller mangel oppdaget etter overtagelse, skal entreprenøren utbedre feilen eller mangelen. Entreprenøren har imidlertid ikke uten videre ansvar for den skade en feil eller mangel medfører utenfor sin egen kontraktsytelse med mindre skadene skyldes utvist “uaktsomhet” fra entreprenøren side.

Det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger uaktsomhet fra entreprenørens side (pkt. 42.3.2, 2. ledd). Skaden skal imidlertid meldes til entreprenørens forsikringsselskap. Dersom det foreligger driftstap som følge av en slik mangel, er kravet for at entreprenøren skal få dette ansvaret at feilen skyldes “grov uaktsomhet” fra entreprenørens side. Entreprenøren har plikt til også å utbedre omtvistede mangler, men kan da sette som krav å utbedre mot at det stilles sikkerhet fra oppdragsgiver (pkt. 42.3.1, 2. ledd).

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater