Ansvarliggjøring av konsulent i byggeprosjekt

I et byggeprosjekt blir det nesten alltid diskusjoner mellom oppdragsgiver og entreprenør om sluttoppgjøret. Få ser på det ansvaret de innleide konsulenter har.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
13/05/2014

Vi har tidligere omtalt prosjektleder som ble gjort ansvarlig for ikke å ha holdt sin oppdragsgiver orientert om kostnadsutviklingen, men hva med prosjekterende, prosjektleder, byggeleder som ikke holder ser innenfor sine fullmakter i å forvalte kontrakten de er satt til å gjennomføre.

Prosjekterende (NS 8401) har ikke fullmakt til å initiere egne kostnadsbærende tillegg om de ikke er nødvendige for gjennomføringen. Prosjektlederen ( NS 8402 )har ikke rett til å akseptere et tillegg entreprenøren har varslet fore sent og byggeleder ( NS 8403 ) må protestere på timelistene han mottar innen 14 dager.

De profesjonelle innleide aktørene har et stort ansvar for å håndtere den kontrakten de er satt til å forvalte og kan gjøre økonomisk ansvarlig for ikke å holde seg til kontraktens formelle spilleregler.

Utgangspunktet for økonomisk ansvar

Forskjellen på å ha en innleid konsulent som prosjektleder/byggeleder m.v. i motsetning til en intern prosjektleder/byggeleder er at den innleide kan gjøres direkte økonomisk ansvar for feil håndtering av kontrakter i motsetning til den interne. Det er også noe av grunnen til at de innleide konsulentene skal være forsikret for 150 G (Folketrygden grunnbeløp). Det utgjør pr. 1. mai 2013 ca. kr. 12,8 mill. pr. prosjekt.

For at økonomisk ansvar skal være aktuelt, må konsulenten ha utvist uaktsomhet i sin gjennomføring av prosjektet.

Det vil ikke være vanskelig å konstatere uheldige beslutninger eller forsømmelser, men det vil være et mellomrom mellom å gjøre en feil og det å gjøre en feil som kan kalles uaktsom og som derved kan medføre økonomisk ansvar.

Når det gjelder interne prosjekterende, prosjektledere, byggledere m.v. vil det normalt være mindre aktuelt å gjøre ansvar gjeldende. Det vil normalt måtte håndteres som et arbeidsgiver – arbeidstakerproblem.

Hva vil være uaktsomt og erstatningsbetingende

Det normale er at konsulenten etter beste evne har gjennomført sin kontraktsforpliktelse, men det er likevel feil.

En prosjekterende etter en NS 8401-kontrakt kan gjøre feil uten å komme i ansvar. Feilen må imidlertid være «aktsom». Det kan være en hendelig uteglemmelse, uheldig valg av løsning, m.v. Derimot vil en feilprosjektering som for eksempel ikke overholder brannforskriftene fordi prosjekterende ikke var tilstrekkelig kjent med reglene, normalt anses som «uaktsom». Den innleide prosjekterende skal forutsetningsvis kjenne de sikkerhetsforskrifter som gjelder for ethvert prosjekt, og det at han ikke kjente til forskriftens innhold vil ikke være unnskyldelig.

En innleid prosjektleder hos oppdragsgiver etter en NS 8402-kontrakt vil kunne komme i en situasjon der han får en avviksmelding fra entreprenøren altfor sent. Etter en NS 8405-kontrakt skal et avvik meldes «uten ugrunnet opphold». Kommer en melding om et avvik etter fire uker skal den i alle normale tilfeller avvises som for sent fremmet (prekludert etter NS 8405 pkt. 23.2, 1.ledd). Prosjektlederen har ikke fullmakt til å la være å avvise et for sent fremsatt varsel om tillegg, og kan gjøres økonomisk ansvarlig for ikke umiddelbart å ha avvist kravet om tillegg (NS 8405 pkt. 8, 3. ledd).

Prosjektlederen kan ikke forsvare seg med at han gjorde det i beste hensikt. Han må be om samtykke fra sin oppdragsgiver eller få utvidet fullmakt til å kunne akseptere et for sent fremsatt varsel.

Likeledes kan prosjektlederen gjøres ansvarlig for at han i sluttoppgjørsforhandlingene ikke påberopte seg preklusjonsreglene om sluttoppgjør eller anbefalte en forliksløsning på entreprenørens omstridte tilleggsfakturaer mer enn 8 måneder etter overtagelse. Når det har gått 8 måneder fra overtagelse, må entreprenøren ha tatt ut forliksklage eller stevning for ikke å få alle sine tilleggskrav prekludert. Det følger av NS 8405 pkt. 26.3, b). Prosjektlederen skulle i denne situasjonen meddele sin oppdragsgiver at entreprenøren har tapt alle sine tilleggskrav, men at oppdragsgiver frivillig selvsagt står fritt til å betale et tillegg som er bortfalt.

For den innleide byggelederen kan det være oversittelse på fristen til å reklamere på mottatte timelister på regningsarbeider.

Etter NS 8405 pkt. 31.4 skal oppdragsgivers byggeleder motta time- og materiallister hver 14. dag. Det trenger ikke å være kvitterte, men dersom oppdragsgivers byggeleder ikke har protestert på timelistene innen 14 dager fra disse er mottatt, har han også godtatt de førte timer og materialer.

Poenget mitt er å viseliggjøre at det foreligger mange regler i de kontraktene konsulentene skal forvalte som konsulenten plikter å overholde. Det er ikke unnskyldelig at han har gjort noe i beste mening eller at han ikke visste at reglene var slik. Detter ansvaret går etter reglene om profesjonsansvar.

Når må et krav meldes

Felles for både konsulentavtalene (NS 8402, NS 8402 og NS 8403) er at et mulig krav må fremføres «uten ugrunnet opphold» fra oppdragsgiveren ble klar over forholdet. Oppdragsgiveren kan således ikke avvente å melde mulig ansvar til prosjektet er ferdig.

Dersom oppdragsgiver fremmet et krav om erstatning mot en konsulent etter at prosjektet er ferdig – for eksempel i forbindelse med sluttoppgjøret – kan konsulenten helt berettiget avvise kravet om erstatning med den begrunnelse at det er fremmet for sent. Konsulenten vil normalt slippe ansvar derfor oppdragsgiver har ventet med å fremme kravet for ikke å «forsure» arbeidet før prosjektet er over.

Konsulenten børe også – så snart som mulig – melde et meldt ansvar til sitt forsikringsselskap straks han mottar et mulig krav. Det både for å få bistand, men også fordi forsikringsdekningen faller bort dersom det fremmes mer enn et år etter at varsel er mottatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater