ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Private anskaffelser, NS 8400 og NS 8410

Skal en privat oppdragsgiver gjennomføre en anskaffelse (anbudskonkurranse) bør vedkommende bruke NS 8400 eller NS 8410. Forklaringen er enkel: Alle konkurranser har konkurranseregler, enten de er uttrykkelig avtale/påberopt eller ikke.

For å skape forutberegnelighet med tanke på hvilke regler som gjelder i konkurransen, bør oppdragsgiver uttrykkelig angi reglene i konkurransegrunnlaget, gjerne ved å skrive at reglene i NS 8400 eller NS 810 skal gjelde. Har ikke oppdragsgiver bestemt hvilke regler som skal gjelde, gjelder de alminnelige anbudsrettslige reglene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

5. desember 2017

Det er mye fokus på offentlige anskaffelser. Private anskaffelser derimot er det lite fokus på. Vi reiser rundt og holder kurs i reglene rundt private anskaffelser, og vet at det er lite kunnskap der ute om reglene og hvilken risiko oppdragsgivere løper ved ikke å kjenne reglene.

Vi har samtidig dommer hvor private oppdragsgivere er blitt dømt til å betale erstatning på flere millioner kroner fordi de, uten å være klar over det, brøt konkurranseregler de ikke visste fantes. Det er derfor all grunn til å sette fokus på hvilke regler som faktisk gjelder når private gjennomfører anskaffelser.

Alle konkurranser har konkurranseregler

Høyesterett har sagt det klart; alle anbudskonkurranser har konkurranseregler. Er de ikke uttrykkelig avtalt eller påberopt av oppdragsgiver, gjelder det vi kaller ulovfestet anbudsrett, eller domstolskapt rett. Inviterer en privat oppdragsgiver to eller flere til å levere pris på samme jobb samtidig, uten samtidig å bestemmer hvilke konkurranseregler som skal gjelde, har oppdragsgiver rettslig sett startet en anbudskonkurranse med de konkurranseregler som følger av ulovfestet anbudsrett. Det er ikke dramatisk i seg selv, men du bør vite hvilke regler som følger av disse ulovfestede anbudsreglene og følge dem.

Valgfrihet med tanke på valg av konkurranseregler

Private oppdragsgivere er ikke forpliktet til å følge regelverket om offentlige anskaffelser. De kan velge fritt hvilke konkurranseregler som skal gjelde, bare reglene blir gjort kjent for leverandørene senest når konkurransen starter. I praksis gjøres det ved at oppdragsgiver sier hvilke regler som skal gjelde samtidig som leverandører inviteres til å gi tilbud. Det finnes standardregler for anbudskonkurranser, og de to mest sentrale er NS 8400 og NS 8410. Oppdragsgiver kan med fordel vise til en av disse standardene i stedet for å skrive ned alle konkurransereglene selv.

NS 8400 er i stor grad lik de ulovfestede anbudsreglene

Selv om det ikke er 100 % nøyaktig, kan vi si at de ulovfestede anbudsrettslige reglene er lik reglene vi finner i NS 8400, regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser. De som vil sette seg inn i de ulovfestede anbudsrettslige reglene kan gjøre det ved å lese NS 8400. Det betyr videre at der oppdragsgiver ikke har bestemt hvilke konkurranseregler som gjelder, vil tilsvarende regler som de vi finner i NS 8400 gjelde. Det gjør det litt mer håndterbart, men dere må sette dere inn i reglene for ikke å bryte dem uten å være klar over det.

NS 8400 erstattet i 2006 NS 3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg som den gang ble ansett for å være lik de ulovfestede anbudsrettslige reglene.

NS 8400 tillater ikke forhandlinger og endring av tilbud etter tilbudsfristens utløp

En av de viktigste reglene i NS 8400 er forbudet mot forhandlinger og forbudet mot å endre tilbud etter tilbudsfristens utløp. Dette er en av grunnpilarene i anbudsretten, og skal sikre forutberegnelighet for tilbyderne. Er NS 8400 uttrykkelig gjort gjeldende som konkurranseregler i anskaffelsen, eller er det ikke angitt andre konkrete konkurranseregler, er det forbudt å gjennomføre forhandlinger og endre tilbud etter tilbudsfristens utløp.

NS 8410 gir oppdragsgiver rett til å forhandle og tilbyder rett til å endre tilbud etter tilbudsfristens utløp

Mange oppdragsgiver ønsker å forhandle med tilbyderne og tillate at tilbyderne endre sine tilbud etter tilbudsfristene utløp. For at det kan gjøres rettmessig må oppdragsgiver uttrykkelig si i fra om det når leverandørene inviteres til å levere sine tilbud. I praksis ser vi at mange roter det til her ved å forsøke å endre noen av reglene i NS 8400. Det blir ofte ikke godt nok. Da er det bedre å vise til NS 8410, som gir oppdragsgiver rett til å forhandle.

Oppdragsgivers privilegium å velge konkurranseregler

Vi kan si at oppdragsgivers har det privilegium å kunne velge konkurranseregler. Denne friheten utløser samtidig et ansvar for å etterleve reglene. Bryter oppdragsgiver reglene kan det utløse erstatningsansvar.

Vi anbefaler derfor alle private som skal innhente pristilbud på samme jobb fra to eller flere leverandører til å være bevisst hvilke konkurranseregler som skal gjelde for konkurransen, og ikke minst følge dem.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater