ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Forbrukertvistutvalget, klage på håndverkertjeneste

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

5. desember 2017

Arkivsaknr: 12/685

Klager: Hodzic Rasim, Rynningsgate 4 G, 3045 DRAMMEN

Innklaget: Even Gunnar Pedersen (Even’s Håndverkertjenester Even Gunnar Pedersen),

Bråtan 39, 3022 DRAMMEN

Prosessfullmektig: Advokat Helge Tryti, Akersgata 8, 0158 OSLO

SAKEN GJELDER: HÅNDVERKERTJENESTE. KLAGE PÅ MANGELFULLT ARBEID OG FORSINKELSE VED OPPUSSING AV BAD. KRAV OM FRIFINNELSE FOR BETALINGSPLIKT. KRAV OM RENTER. INNKLAGDE KREVER BETALING. IKKE MEDHOLD KLAGEREN. DELVIS MEDHOLD INNKLAGDE.

I.

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren engasjerte innklagde i oktober 2011 for å pusse opp klagerens bad, herunder bygningsarbeid, mur- og flisearbeid, elektroarbeid, rørarbeid, samt malerarbeid. Det ble inngått skriftlig avtale mellom parten datert 30.10.2011 som er lagt ved i saken. I følge avtalen er det avtalt en fastpris på arbeidet på til sammen kr 110 000,-. Det framgår av saken at kr 60 000,- ble betalt innklagde 11.01.2012. Ytterligere kr 30 000,- skal ha blitt betalt 10.04.2012. Innklagde har videre utsted faktura for tilleggsarbeid på kr 6 718,75.

Det framgår av sakens dokumenter at innklagde også har pusset opp 5 andre bad i klagerens sameie i tidsrommet kontrakten ble inngått.

Av avtalen følger det blant annet:

Montering og levering av følgende er ikke med i prisen: badekar, blandebatterier, baderomsinnredning og toalett.

Arbeidet utføres fagmessig og etter gjeldende normer og regler

Avtalen angir verken når arbeidet skal påbegynnes eller ferdigstilles.

Klageren forteller at partene hadde en muntlig avtale om at arbeidet skulle sluttføres innen november 2011, som senere ble flyttet til 10.12.2012, men at badet først sto ferdig 06.01.2012. Klageren anfører på denne bakgrunn at det forelå en forsinkelse ved arbeidet. Klageren anfører videre at arbeidet ikke er tilfredsstillende utført og at det foreligger en mangel ved badet ved at de elektriske kablene ikke er slisset inn i veggen og at dette gjør badet stygt. Klageren viser her til at han har betalt kr 110 000,- for oppussing av et bad på 3 kvm, at prisen i seg selv taler for at kablene ikke burde vært på flisene, samt at han har sett 2 andre bad innklagde har jobbet med som ikke har hatt synlig elektrisk arbeid. Klageren anfører videre at puss under fugene ikke har tørket tilstrekkelig slik at det er fare for muggskader, og hevder det var avtalt muntlig at badekar, blandebatteri, baderomsinnredning og toalett skulle være inkludert i prisen. Klageren mener på denne bakgrunn at innklagde ikke har grunnlag for sitt krav på kr 6 718,75 for utført tilleggsarbeid.

Klageren forteller videre at badet måtte flislegges to ganger og han på grunn av forsinkelsen og dårlig utført arbeid ved første gangs flislegging selv måtte hjelpe til for å få badet ferdigstilt. Klageren har søkt å dokumentere sitt krav ved fremleggelser av bilder i saken. Innklagde avviser klagerens krav. Innklagde viser til at det i henhold til avtalen verken var angitt dato for arbeidets sluttførelse eller at de elektriske kablene skulle slisses inn i veggene. Det vises i den henseende også til at klageren var innforstått med at alt arbeid ble utført i rekkefølge og koordinert med utførelsen for de øvrige bad innklagde rehabiliterte i sameiet. Innklagde viser videre til at prisen ville ha blitt en helt annen dersom klageren hadde bestilt skjult elektrisk arbeid.

Det forhold at klageren i ettertid angrer på at ikke bestilte skjult elektrisk anlegg er ikke en berettiget reklamasjon. Det påpekes videre at det står i kontrakten at badekar, blandebatterier, baderomsinnredning og toalett ikke er inkludert i prisen, samt at klageren ikke har dokumentert at han hatt et økonomisk tap i forbindelse med innklagdes arbeid. Innklagde krever på denne bakgrunn betaling for utestående fakturaer på til sammen kr 26 718,75.

Innklagde krever videre dekket advokatutgifter på kr 13 250,-. I alle tilfeller kreves renter.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II.

Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 09.01.2012 brakt inn for Forbrukerrådets kontor, som den 13.02.2012 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 27.04.2012, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 08.05 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 01.06.2012.

Klageren har nedlagt påstand om frifinnelse for betalingsplikt stort kr 26 718,75.

Innklagde krever betaling for utestående fakturaer på til sammen kr betaler kr 26 718,75, samt advokatutgifter på kr 13 250,-. I alle tilfeller kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 18.10.20123

III.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder avtale om oppussing av bad inngått mellom en forbruker og næringsdrivende, og reguleres således av Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere av 16. juni 1983 nr 63 (hvtjl.) jf. lovens § 1.Klagerens anførsler er å forstå slik at han både påberoper forsinkelse og mangel.

Utvalget vil bemerke at det er den som påberoper at det foreligger en forsinkelse/mangel som har bevisbyrden for dette. Det innebærer at vedkommende må sannsynliggjøre at slik forsinkelse/mangel foreligger.

Når det gjelder forsinkelse har klageren anført at det forlå en muntlig avtale om at badet skulle ferdigstilles i løpet av november måned 2011. Innklagde er ikke enig i at det forelå en slik avtale, og det er på det rene at kontrakten ikke omhandler dette punkt. I henhold til alminnelig kontraktsrett er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig avtale. Inærværende sak foreligger det imidlertid påstand mot påstand, uten noen dokumentasjon eller andre forhold til støtte for klagerens anførsler. Utvalget mangler da grunnlag for å fastslå at det var inngått en muntlig avtale om tidspunkt for ferdigstillelse. Klageren kan således ikke høres på dette punkt.

Hvtjl. § 10 regulerer tiden for utføring av tjenesten hvor avtalen er taus. Her framgår det at

”Tjenesten skal være avsluttet innen den tid som… er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjeneste”.

Det fremgår av sakens dokumenter at den første flisleggingen måtte rives ned som følge av at den var beheftet med mangel, samt at tre rader også måtte legges på nytt ved andregangs flislegging. Innklagde har ikke bestridt dette forhold. Utvalget er etter dette av den oppfatning at arbeidet, som følge av at jobben med å flislegge veggene er gjort flere ganger, har medført en viss forsinkelse.

Av hvtjl § 11 framgår det at forbrukeren kan holde tilbake betaling, kreve tjenesten utført eller kreve erstatning dersom tjenesteyteren ikke har overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side.

Utvalget kan ikke se at klageren har dokumentert å ha lidt et økonomisk tap som følge av forsinkelsen, og erstatning kan følgelig ikke tilkjennes.

Det følger av hvtjl. § 5 første ledd at tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I motsatt fall foreligger det en mangel ved tjenesten, jf. hvtjl. § 17 første ledd.

Fagmessig utføring betyr blant annet at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville finne riktig. Innklagde må med andre ord ha utført tjenesten i tråd med bransjenorm for tilsvarende tjeneste.4

Klageren har ikke påvist eller sannsynliggjort sin påstand om at elektriske kabler utenpå fliser i seg selv utgjør en mangel etter håndverkertjenesteloven. Klageren har heller ikke sannsynliggjort at det foreligger fukt i puss under fugene og/eller mugg som følge av dette.

Slik saken er opplyst er utvalget av den oppfatning at det ikke kan legges til grunn at innklagdes arbeidet ikke utført fagmessig. Det bemerkes at det er klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter kravet er grunnet på.

Hva gjelder tilleggsarbeidet priset til kr 6 718,75 finner utvalget at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger en muntlig avtale om at dette er inkludert i fastprisen. Det vises til at det fremgår spesifikt av den skriftlige kontrakten at nevnte tilleggsarbeid ikke er inkludert i prisen. Klageren gis heller ikke medhold på dette punkt.

Klageren får etter dette ikke medhold i sitt krav om frifinnelse for betalingsplikt.

Innklagde har krevd dom for utestående fakturaer. Innklagde har også fremsatt krav om renter. Det fremgår av forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd at renter løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien. Forfallsdatoen på fakturanr. 213 var 26.12.2011 og renter tilkjennes fra denne dato hva gjelder kr 20 000,-. Fakturaen for tilleggsarbeid på kr 6 718,75 er ikke lagt frem for utvalget.

Klageren har imidlertid vedkjent at han har fått slik faktura i e-post av 28.03.2012, og innklagde tilkjennes renter fra denne dato.

Innklagde har videre nedlagt påstand om å få dekket sine saksomkostninger. I følge forbrukertvistloven av 28. april 1978 nr. 18 § 16 kan saksomkostninger tilkjennes dersom det er fremsatt krav som åpenbart ikke kan føre frem. Utvalget kan ikke se at dette er tilfellet her, og saksomkostninger tilkjennes derfor ikke. 5

IV.

Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

1. Hodzic Rasim plikter å betale kr 20 000,- – kroner tjuetusen – til Even Gunnar Pedersen (Even’s Håndverkertjenester Even Gunnar Pedersen), med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 26.12.2011 til betaling skjer.

2. Hodzic Rasim plikter å betale kr 6 718,75 – kroner sekstusensyvhundreogatten 75/100 – til Even Gunnar Pedersen (Even’s Håndverkertjenester Even Gunnar Pedersen), med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 28.03.2012 til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Oslo, den 18. oktober 2012

Anna Elisabeth Nordbø Henrik Tore Dahl

Alice Jervell

Rett utskrift:

Marita Lian – saksbehandler

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater