ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Gir coronaviruset fritak fra dine kontraktsforpliktelser?

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal oppfylles av begge parter. Dersom en av partene ikke overholder sin forpliktelse, innebærer det et kontraktsbrudd som igjen utløser et erstatningsansvar. Kan likevel spredningen av coronaviruset gi rom for fritak av oppfyllelse av kontrakten, helt eller delvis, uten å komme i ansvar?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

17. mars 2020

I denne artikkelen får du vite mer om:

Hva er force majeure?

Etter norsk rett finnes det et kontraktsmessig begrep for å bli fritatt fra kontraktsforpliktelser og erstatningsansvaret. Dette kalles force majeure. Force majeure er fransk og betyr «massiv kraft». Det skal med andre ord mye til for at en part blir fri fra en kontraktsforpliktelse grunnet force majeure. Det som typisk vil utgjøre force majeure, er hendelser som er sjeldent forekommende, vanskelige å forutse og som har gjennomgripende betydning for én eller flere kontraktsparters mulighet til å prestere kontraktsmessig. Dette er en vanlig klausul i de fleste kontrakter, og kan i norsk rett også være relevant selv om det ikke står eksplisitt i kontrakten.

Hva er vilkårene for force majeure?

Force majeure krever for det første at det er oppstått en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, en såkalt force majeure-hendelse.

Coronaviruset er klassifisert som en pandemi av WHO, og skaper problemer over store deler av verden. Myndighetene har som følge av pandemien truffet de mest inngripende tiltakene overfor borgerne siden andre verdenskrig. Det er blant annet truffet vedtak om stenging av barnehager, skoler og universiteter, og det er innført strengere grensekontroll som innebærer at utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge ikke får komme inn i landet.

Det er derfor liten tvil om at dette er en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll.

Men selv om coronaviruset ansees å omfattes av begrepet force majeure, er dette i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for fritak fra kontraktsforpliktelsene.

Det kreves for det andre at virusspredningen er selve årsaken til at parten ikke klarer å oppfylle/utføre sine kontraktsforpliktelser. I tillegg kan den berørte parten ikke med rimelighet forventes å forhindre eller overvinne virkningene av force majeure-hendelsen uten uforholdsmessige tiltak.

Dersom den berørte parten kan oppfylle sin kontraktsforpliktelse ved for eksempel å skaffe til veie annen arbeidskraft ved å leie inn personell eller få leveranse fra Frankrike istedenfor Kina, er dette rimelige tiltak som kan forventes, til tross for at det er økonomisk ugunstig. Med andre ord det er ikke tilstrekkelig å påberope seg bare økonomiske konsekvenser som årsak til force majeure.

Varslingsplikt ved force majeure

Ut fra generelle regler om lojalitetsplikt i kontraktsforholdet, har den berørte parten en plikt til å informere motparter dersom vilkårene om force majeure er oppfylt. Det samme gjelder dersom parten ser at det er en risiko for manglende kontraktsoppfyllelse.  Hvis en selger vet at det er stor risiko for at anleggsmaskinene ikke kan leveres i slutten av mai, har vedkommende en plikt til å informere kjøper slik at denne har mulighet til å utføre tapsreduserende tiltak.

Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den berørte parten mister retten til å påberope seg force majeure.

Hva er virkningen av force majeure?

Virkningen av force majeure er som hovedregel at forpliktelsene til den berørte parten suspenderes så lenge force majeure-hendelsen hindrer oppfyllelse av kontrakten, samtidig som motytelsen suspenderes. I tillegg fritas partene for erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av avtalen i den samme perioden.

Inngåelse av nye kontrakter

Ved inngåelse av nye kontrakter, herunder også revisjon, ansees coronapandemien nå som et kjent og aktualisert fenomen, og er dermed ikke utenfor partenes kontroll.  For kontrakter som inngås fra nå, regnes altså coronaviruset ikke som force majeure. Kontrakten bør derfor spesifikt regulere rett til bortfall og justering av kontrakten på grunnlag av utviklingen av epidemien eller følgene av denne. En part som likevel tar på seg kontraktsrisiko for utviklingen, bør kreve kompensasjon for det.

Det blir derfor viktig å ta presise og tilstrekkelige forbehold eller reservasjoner for usikkerhetene som virussmitten medfører. På denne måten kan du sikre at du ikke sitter igjen med den økonomiske risikoen for uante og uforutsette konsekvenser av coronautbruddet.

Forbeholdet må være knyttet opp mot den konkrete kontrakten. Våre advokater bistår gjerne med dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater