ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Når kunden selv vil bestille materialer

Hvilket ansvar har du som rørlegger når kunden selv insisterer på å kjøpe inn de materialene/ produktene som skal benyttes ved din gjennomføring av oppdraget. Omfatter ditt reklamasjons- eller garantiansvar også de materialene kunden leverer?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

18. februar 2019
Rørlegger – når kunden ønsker bruke egne materialer

Publisert i Rørleggerens Månedsnytt VVS Fagmann februar 2019

Innledning og rettslige utgangspunkter

Dette er et tema som egentlig egner seg for en mer omfattende behandling enn det er plass til i denne spalten. Vi skal imidlertid forsøke å klargjøre noen kontraktsrettslige utgangspunkter som gjelder i forholdet mellom tjenesteyter og oppdragsgiver. Forholdet til offentligrettslige krav og reguleringer lar vi ligge i denne omgang. Utgangspunktet i et kontraktsforhold er at hver part er ansvarlig for sine egne leveranser og arbeider. Imidlertid har du som håndverker ansvar for å gi råd og sørge for at den ytelsen som leveres er fagmessig.

Ovenfor forbrukere følger dette bl.a. av håndverkertjenesteloven § 5 første ledd som sier at du som rørlegger skal «vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren». Samme type bestemmelse er inntatt i bustadoppføringsloven § 7. Et utslag av plikten fremkommer også i NS8407pkt. 16.2 og 25. Det betyr at rørleggeren må gi forbrukeren råd, f.eks. om hvorvidt arbeidet bør utføres på en annen måte, om de aktuelle materialer er uegnet, om arbeidet i det hele tatt bør gjennomføres etc. Dersom denne plikten ikke overholdes kan du som tjenesteyter komme i erstatningsansvar. Hovedregelen vedrørende materialer følger av hvtjl. §5 andre ledd er at kontraktsarbeidet omfatter «levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene».

Som illustrasjon på veilednings og omsorgsplikten kan vises til en dom i Borgarting lagmannsrett (LB-2004-07357). Her hadde entreprenøren levert kjellergulv med brettskurt overflate i tråd med eget tilbud. Entreprenøren ble likevel ansett å ha misligholdt omsorgsplikten. Dette fordi han kjente til at oppdragsgiver selv skulle legge fliser. Flisene skulle limes på. Håndverkeren skulle avklart behovene, og levert glatt avrettet overflate slik at oppdragsgiver kunne legge flisene i tråd med sine forutsetninger.

Hvordan bør man gå frem

Hvordan bør du som rørlegger opptre dersom oppdragsgiver insisterer på at du skal bruke materialer som han selv skal fremskaffe?
Utgangspunktet bør være at en rørlegger ved inngivelsen av tilbud og i eventuelle formaliserte kontrakter tydelig tar forbehold om at materialene som skal benyttes skal leveres av rørleggeren selv eller av forhandlere av godkjente produkter. Videre, dersom kundens produkter benyttes, bør det skriftlig presiseres at rørleggeren ikke påtar seg mangels- eller garantiansvar eller ansvar for skader som oppstår pga. feil ved det aktuelle produktet. Vår anbefaling er at en formulering knyttet til ovennevnte tas inn som standard i tilbudsmalene bedriften benytter.
Det er viktig å være klar over at man som fagkyndig på tross av forbehold som nevnt over, likevel ikke er garantert å være fritatt fra ansvar. For det tilfelle man aksepterer å utføre arbeider hvor kunden selv skal levere materialer, må man også ivareta omsorgs- og veiledningsplikten. Hvis du aksepterer å bruke slike produkter må du altså i tillegg sørge for å gi den nødvendige rådgivning. Dersom det er snakk om materialer som ikke er godkjent til bruk i Norge, må dere opplyse om dette og den risikoen det etter deres mening medfører å bruke disse materialene. I så tilfelle bør bruken evt. frarådes og rørleggeren bør ikke akseptere å utføre arbeidet med slike materialer. For å sikre bevis bør slike tilrådinger fremkomme skriftlig.

Selv om du som håndverker ivaretar hensynene ovenfor, er det likevel en risiko for at det i en etterfølgende vurdering i domstolene f.eks. kunne bli konkludert med at den profesjonelle part ikke burde gjennomført arbeidet eller burde valgt en annen løsning, gitt klarere råd etc. Når håndverkeren bruker materialer levert av kunden er det ofte vanskelig å avklare hvilke skader eller mangler som er forårsaket av feil ved utførelsen av oppdraget, hva som kan tilskrives eventuelle feil på selve produktet kunden har levert og hva som eventuelt har sin årsak i en kombinasjon av de to forholdene – samvirkende årsaker. Et annet problem er at rørleggeren er ukjent med produktets spesielle monteringsanvisninger, og derfor utfører installasjon i tråd med alminnelig praksis. I så tilfelle vil ansvaret for mangler ved montering ligge på deg som håndverker, siden du ikke har fulgt monteringsanvisningen.

Anbefaling

Dersom kunden insisterer på at man skal benytte produkter som ikke er godkjent for bruk i Norge eller som etter din fagkyndige vurdering er uegnet eller representerer en unødvendig risiko, bør man på generelt grunnlag avstå fra oppdraget eller tilby produkter man kan stå inne for. Risikoen for problemer knyttet opp til etterfølgende krav basert på påstander om ansvar for feil i produktene, feil i utførte arbeidsoppgaver, manglende overholdelse av frarådingsplikten etc. vil være stor og skape unødvendige problemer og rettslige konflikter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater