ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Håndverkerens frarådingsplikt

Når en håndverker skal utføre arbeid for en forbruker, er utgangspunktet at ytelsen som leveres skal være i henhold til avtalen. I enkelte tilfeller kan det likevel hende at det som er avtalt viser seg å ikke være det beste for forbrukeren. Håndverkeren har i slike tilfeller en frarådingsplikt, hvis han ser at forbrukeren av ulike årsaker ikke er tjent med å få arbeidene utført i henhold til avtalen. I denne artikkelen vil vi gjennomgå hovedtrekkene i håndverkerens frarådingsplikt, og nyere dom fra Agder lagmannsrett, LA-2017-170154 vil benyttes som illustrasjon.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

4. november 2019

Utgangspunktet – avtalen mellom partene

Det er avtalen og dens innhold som skal legges til grunn når en håndverker skal utføre arbeider for en forbruker. Er utførelse, metode og materialer beskrevet i avtalen mellom partene, eventuelt i bilag eller beskrivelser som ligger ved avtalen, skal dette legges til grunn. Er ikke annet avtalt, skal arbeidene være utført på faglig godt vis og materialene som benyttes skal ha alminnelig god kvalitet jf. håndverkertjenesteloven § 5.

Saken som nevnes innledningsvis i denne artikkelen gjaldt mangelkrav i forbindelse med utført håndverkerarbeid i nyoppført bolig, herunder montering av varmeanlegg med tilhørende komponenter. Huset var oppført med blant annet teknisk rom og garasje. Etter avtalen mellom forbruker og rørlegger, skulle varmeanlegget plasseres i teknisk rom. I tråd med dette ble også fordelerskapet montert her. Rørlegger utførte således arbeidet i tråd med det som var avtalt, hvilket også er utgangspunktet.

Frarådingsplikten, hva innebærer den?

I enkelte tilfeller kan imidlertid håndverkeren ha en plikt til å fraråde forbrukeren å gjennomføre arbeidet på en slik måte som er avtalt. Etter håndverkertjenesteloven § 5, jf. § 7 har håndverkeren en plikt til å veilede og fraråde forbrukeren både i forkant av avtalen, etter avtalen men før arbeidene påbegynnes, og faktisk også etter oppstart.

Håndverkeren bør både vurdere å påpeke alternative løsninger for forbrukeren. Håndverkeren skal også om nødvendig utrede konsekvenser av løsninger som forbrukeren selv foreslår, nettopp fordi håndverkeren sitter med fagkunnskapen og er nærmest til å vurdere metode og materialer. Denne frarådingsplikten inntrer i de tilfeller der forbrukeren ikke er tjent med å få arbeidet utført, eventuelt på en slik måte som er avtalt. Typiske eksempler på dette er når prisen ikke kan forsvares etter nytteverdi, eller når forbrukeren har valgt en løsning som er lite egnet til det tiltenkte formålet. Oppdager håndverkeren underveis at metoden er lite tjenlig eller kan gjøres på en annen måte, er håndverkeren pliktig til å reagere.

Hvor langt strekker frarådingsplikten?

I saken fra lagmannsretten omtalt ovenfor, ble fordelerskapet som nevnt plassert i henhold til det avtalte i teknisk rom. Etter at fordelerskapet og vannrør til varmeanlegget hadde blitt montert, hevdet imidlertid rørleggeren at de øvrige komponentene ikke fikk plass under fordelerskapet i teknisk rom. Rørleggeren foreslo derfor å montere varmeanlegget i garasjen. Forbrukeren stolte på rørlegger, og varmeanlegget ble derfor montert i garasjen i stedet. Varmeanlegget tok stor plass, og flyttingen medførte at garasjen ikke kunne benyttes i henhold til den opprinnelig tiltenkte bruken.

Etter at rørlegger hadde montert varmeanlegget i garasjen, ble forbrukeren kjent med at anlegget kunne ha vært montert i det tekniske rommet likevel, dersom rørleggeren hadde flyttet fordelerskapet lengre opp på veggen enn det som var avtalt. Forbruker måtte derfor engasjere en ny rørlegger til å flytte fordelerskapet høyere opp på veggen, samt å flytte varmeanlegget fra garasjen og inn i teknisk rom, slik det opprinnelig skulle være.

I sin vurdering la retten stor vekt på at rørleggeren i den gitte situasjonen unnlot å veilede og samrå seg med forbrukeren om muligheten for å plassere fordelerskapet høyere opp på veggen, slik at man også fikk plass til hele varmeanlegget i teknisk rom. Rørleggeren burde i forkant sett muligheten for å montere fordelerskapet høyere, og gitt forbrukeren muligheten til å velge dette alternativet. Dette slik at forbruker ikke ble tvunget til å omdisponere bruken av garasjen. Retten kom frem til at rørleggeren hadde brutt sin frarådingsplikt jf. håndverkertjenesteloven § 5 jf. § 7. Konsekvensen av dette omtales nedenfor.

Hva hvis spørsmålet om fraråding kommer etter oppstart?

Hvis spørsmålet om fraråding kommer opp etter at arbeidet er påbegynt, skal håndverkeren som hovedregel stanse arbeidet inntil han har fått samrådd seg med forbrukeren. Stansing skal imidlertid kun foretas der dette vil gagne forbrukerens interesser.

Hva er konsekvensen av brudd på frarådingsplikten?

Brudd på frarådingsplikten kan medføre at det foreligger en mangel ved håndverkerens ytelser, da tjenesten ikke gir det resultatet forbrukeren etter § 5, eller etter avtalen, har rett til å kreve. Dette fremgår direkte av håndverkertjenesteloven § 17 første ledd første punktum. Konsekvensen av at håndverkeren ikke har samrådd seg med forbrukeren eller sagt ifra, er dermed at han kan miste hele eller deler av vederlaget etter håndverkertjenesteloven § 8.

I de tilfeller der bruddet har medført at forbrukeren ikke lenger er tjent med hele eller deler av ytelsen, skal vederlaget settes slik at forbrukeren kommer i samme stilling som om håndverkeren hadde sagt ifra. I de tilfellene der arbeidet er verdiløst for forbrukeren, kan håndverkeren miste hele vederlaget. Derfor er det svært viktig at håndverker tenker alternative løsninger når han utfører arbeid for en forbruker. Det er håndverker som er den profesjonelle parten som sitter på fagkunnskapen, og er derfor nærmest til å tenke alternative løsninger og se konsekvenser.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med disse problemstillingene. Dersom du er i tvil, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater