Fremdriftsplan, avtalt ferdigstillelsesdato og ferdigattest

Entreprenøren skal legge frem sin fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelsen (pkt. 21.2, 1. ledd). Entreprenøren skal avgi fremdriftsrapport hver 4. uke, med mindre annet er avtalt (pkt. 21.3, 1. ledd). Avvik i fremdriften skal meldes uten ugrunnet opphold (pkt. 21.3, 2. ledd).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
31/03/2020

Virkninger av fremdriftsplaner

Det er knyttet ulike virkninger til fremdriftsplaner. På samme måte som i NS 8405, må det skilles mellom sluttdato på en fremdriftsplan og avtalt ferdigstillelsesdato. I totalentreprise vil ofte en ferdigstillelsesdato betinge at det også foreligger en ferdigattest. Dette skyldes endringer i plan- og bygningsloven hvor det nå normalt ikke lenger skal gis “midlertidig brukstillatelse“. Det kan bety at arbeidet kan være avsluttet, og bygget klart til å tas i bruk, men dagmulkten løper fortsatt fordi det ikke blir gitt rett til midlertidig bruk i påvente av at det kan utstedes ferdigattest. Dette må totalentreprenøren ta høyde for når han avtaler ferdigstillelsesdato.

Samtidig må totalentreprenøren være oppmerksom på at en omforent forskyvning av sluttdato i en fremdriftsplan ikke uten videre medfører at datoen for når dagmulkten starter å løpe blir utsatt tilsvarende.

Forsinkede arbeider

En fremdriftsplan er bare en koordinering av arbeidene – også forsinkede arbeider må koordineres. I den grad det ikke klart er avtalt at også ferdigstillelsesdatoen er utsatt, vil det lett være et tvistetema om partene også mente å utsette også ferdigstillelsesfristen eller ikke. Det beste er å være presis på at enigheten om.

Ny sluttdato medfører at partene også er enige om å flytte den avtalte sluttdatoen tilsvarende. Det bør enten fremgå i et byggemøtereferat, eventuelt påtegnes spesielt på den reviderte fremdriftsplanen.

Viktig med enighet om sluttdato

I den grad det ikke klart fremgår i en revidert fremdriftsplan at også ferdigstillelsesfristen er utsatt, vil det ofte være et tvilstema om også ferdigstillelsesfristen er utsatt. Det anbefales derfor å være presis på at enighet om en ny sluttdato i en revidert fremdriftsplan medfører at partene også er enige om å flytte den avtalte dagmulktsbelagte sluttdato tilsvarende. Slik enighet kan nedfelles i et byggemøtereferat, påtegnes og signeres på den reviderte fremdriftsplan eller skriftlig bekreftes på annen måte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater