ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Hva skjer dersom det ikke er avtalt ferdigstillelsesdato for arbeidet?

Når en entreprenør skal utføre håndverkertjenester for en forbruker, er utgangspunktet at avtalen mellom partene regulerer de rettslige forholdene, supplert med håndverkertjenesteloven. Dersom partene ansees å ha avtalt en ferdigstillelsesdato, er det dette tidspunktet som i utgangspunktet er entreprenørens frist. I noen tilfeller er imidlertid slik at det ikke er avtalt når arbeidet skal være ferdigstilt. Har entreprenøren da ubegrenset tid på seg, eller må vedkommende likevel forholde seg til en frist?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

31. mars 2020

I denne artikkelen får du vite mer om:

Betydningen av tidspunktet for ferdigstillelse

Tidspunktet for ferdigstillelse kan være svært viktig for forbrukeren. For det første er forutberegnelighet viktig for forbrukeren, både med tanke på når boligen kan tas i bruk, men også der utføringen av andre tjenester er avhengig av entreprenørens ferdigstillelse.

Videre kan man ved bustadoppføring kreve dagmulkt ved forsinkelse, og forbrukeren kan i alle tilfeller kreve erstatning for det tapet forsinket ferdigstillelse medfører. Derfor er det viktig å fastslå når entreprenør skal være ferdig med arbeidet.

Rettslig utgangspunkt

Etter håndverkertjenesteloven § 10, og tilsvarende i bustadoppføringslova § 10, heter det at tjenesten skal være utført med rimelig fremdrift eller innen rimelig tid, og arbeidet skal utføres uten ugrunnet opphold. Dette gjelder med mindre ferdigstillelsesdato er avtalt.

Begrepet «rimelig» er et skjønnsmessig begrep, som det er viktig at både forbruker og entreprenør vet innholdet av.

Hva er «rimelig» tidsbruk?

Hva som er å anse som rimelig, vil i alle tilfeller bero på en konkret vurdering i den enkelte saken. Det foreligger likevel enkelte retningslinjer som kan være veiledende i en slik vurdering.

Tilsvarende oppdrag

For det første må man må se på det som er vanlig ved utføringen av tilsvarende tjenester. Entreprenøren må sette inn maskiner og folk i det omfang som er vanlig for et slikt oppdrag, og man forventer her at entreprenøren har erfaring med tilsvarende tjenester.

GODT Å VITE!
Normale avbrudd på grunn av ferieavvikling og liknende må godtas.

Imidlertid har entreprenøren eksempelvis ikke rett til å avbryte arbeidet for å prioritere andre oppdrag han har påtatt seg i løpet av samme tidsrom.

Informasjon om arbeidskraft o.l.

Andre indikasjoner entreprenøren har gitt i tilbudet sitt eller annen beskrivelse i forkant av avtaleinngåelsen, kan videre være av betydning. Dersom entreprenøren eksempelvis har gitt informasjon om hvilken arbeidsstokk og maskinpark de akter å benytte, kan dette gi en indikasjon på forventet fremdrift.

Dersom for eksempel arbeidskraften eller produksjonsutstyr avviker fra dette, kan det være en indikasjon på forsinkelse. Da må entreprenøren i så fall forklare og godtgjøre hvorfor fremdriften er en annen enn man kunne forvente.

Tidsangivelser som ikke er bindende frister

Videre har partene i mange tilfeller diskutert ferdigstillelsesdato, men at estimatet til entreprenør ikke har vært tilstrekkelig presist, slik at ferdigstillelse ikke er å anse som avtalt.

OBS!
Dersom entreprenøren for eksempel sier at vedkommende «tar sikte på» å bli ferdig på et bestemt tidspunkt, er dette av høyesterett ansett kun å være et estimat, og ikke en avtale om ferdigstillelse.

Imidlertid kan et slikt estimat være veiledende for hva som er ansett som innen rimelig tid og rimelig fremdrift etter håndverkertjenesteloven § 10 og bustadoppføringslova § 10.

Opplysninger i fremdriftsplan

I mange tilfeller vil entreprenøren utarbeide en fremdriftsplan som partene kan forholde seg til.

GODT Å VITE!
Fremdriftsplanen er ikke automatisk bindene for entreprenør, men kan være en indikasjon på når entreprenør forventer å være ferdig.

Dersom ferdigstillelse avviker vesentlig fra fremdriftsplanen, og forsinkelsen ikke skyldes forbruker, vil prosjektet som regel ikke ansees å være ferdigstilt innen rimelig tid. Her som ellers vil konklusjonen likevel bero på om entreprenør har en plausibel forklaring på tidsavviket.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med tilsvarende saker, og bistår dere gjerne med spørsmål i forbindelse med ovennevnte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater