ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Dagmulkt

At byggherre kan kreve dagmulkt og erstatning når entreprenøren blir forsinket vet de fleste. Men, det er mye misforståelser rundt disse reglene og det betales dagmulkt som ikke byggherren rettmessig kan kreve. Her vil vi forsøke å oppsummere litt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. oktober 2020

Dagmulkt er en avtalt «bot», konvensjonalbot

Dagmulkt er en avtalefestet «bot» entreprenøren plikter å betale hver dag han er forsinket i forhold til avtalte dagmulktbelagte frister. Har ikke partene avtalt dagmulkt og det ikke følger av loven at byggherre kan kreve dagmulkt, kan heller ikke byggherre kreve dagmulkt.

I tillegg til å ha avtalt «botens» størrelse, børdet være avtalt en ferdigstillelsesfrist. Er det ikke avtalt konkret frist, løper dagbøtene fra det tidspunkt entreprenøren burde ha vært ferdig, forutsatt at han startet med arbeidene så raskt råd var etter avtaleinngåelsen og at han arbeidet rasjonelt og sammenhengende i byggeperioden.

Har ikke partene avtalt dagmulkt må byggherre i stedet nye seg med å kreve erstatning for faktiske og dokumenterte økonomiske tap som følge av forsinkelsen. I forbrukerentreprisene (Bustadoppføringslova og Håndverkertjenestelova) følger det av loven at forbrukeren kan kreve dagmulkt.

Frister for dagmulkt

Det er viktig å være klar over at det bare er de frister som er avtalt dagmulktbelagte som utløser rett på dagmulkt. Fremgår det ikke noe annet av avtalen om dagmulkt, er det kun sluttfristen som er dagmulktbelagt. De øvrige delfristene utløser ikke rett til dagmulkt. Det kan være hensiktsmessig å avtale at også delfrister skal være dagmulktbelagte, men det må altså avtales særskilt.

Dagmulktens størrelse

Normalt utgjør dagmulkten 1 promille av kontraktsummen. Dette er regelen i de aller fleste standardkontraktene fra Norsk Standard, og av forbrukerlovene. Men, annen størrelse kan avtales.

Er det avtalt dagmulkt, er det vanlig at byggherre ikke kan velge i stedet å kreve erstattet faktisk økonomisk tap eller kreve begge deler. Unntak fra dette forutsetter avtale eller at entreprenøren har opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt. OFte er forsinkelsen forsettelig, på den måten at entreprenøren bevist har forlatt byggeplassen for å prioritere et annet byggeprosjekt. Da kan byggherre velge mellom dagmulkt eller erstatning for faktisk økonomisk tap.

Det er vanlig å avtale at dagmulkt bare kan kreves for 100 dager. Dette må sees i lys av både hevingsreglene og forbudet mot å kreve erstattet faktisk økonomisk tap i tillegg til dagmulkten. Blir forsinkelsen på mer enn 100 dager, bør det i stedet vurderes om kontrakten skal heves, eller om byggherre i stedet skal kunne kreve erstattet det faktiske økonomiske tap i stedt.

Er det avtalt at dagmulkt kan kreves i inntil 100 dager, får det også betydning for hevingsadgangen. Så lenge partene har avtalt at 100 dager forsinkelse er «greit» så lenge entreprenøren betaler dagmulkt, er det ikke gitt at byggherren kan si at forsinkelse på mindre enn 100 dager er så vesentlig for byggherren at det utløser rett til å heve kontrakten. Dette må byggherre tenke på før avtalenen inngås.

Kan be byggherren si ifra om han vil kreve dagmulkt

Entreprenører skal være klar over at alle Norsk Standards nyere kontraktstandarder har en regel som gir entreprenøren rett til skriftlig å be byggherre si i fra om han vil kreve dagmulkt eller ikke. Svarer byggherre at han vil kreve dagmulkt ved eventuell forsinkelse, kan entreprenøren vurdere om det økonomisk sett er mer gunstig å forsere enn å pådra seg dagmulkten. Svarer ikke byggherre taper byggherren retten til å kreve dagmulkt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater