ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Fremdriftsplan regulerer ikke dagmulkt

Dagmulkten løper fra sluttdato i kontrakten selv om fremdriftsplanen har en senere dato. Det er fordi fremdriftsplanen har som formål å koordinere arbeidene – også forsinkede prosjekter må koordineres mellom byggherre, konsulentene og de ulike faggrupper.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

2. august 2021

Når partene i et byggemøte blir enige om en «omforent fremdriftsplan» betyr det at aktørene er enige hvordan de skal tilpasse seg hverandre i fremdriften. Sluttdatoen fremkommer i kontrakten – skal den endres må det avtales helt konkret. Eventuelle tilleggskostnader som følge endring av en endret fremdriftsplan – for eksempel økt bemanning – må varsles på vanlig måte for ikke å gå tapt.

Endring av kontraktens ferdigstillingsfrist

Kontrakten angir normalt en sluttdato. Den angir dato for når entreprenøren kan belastes med dagmulkt dersom han ikke har klart å ferdigstille og gjennomført en overtagelse innen denne dagen.

Sluttdatoen kan endres på flere måter. Oftest endres sluttdato ved at entreprenøren fremmer krav om fristforlengelse. Det kan skyldes at oppdragsgiver (byggherre eller hovedentreprenør) hindrer entreprenørens fremdrift. Det kan skyldes forsinket oppstart av prosjektet, forsinket prosjektering, andre entreprenørers forsinkelser og forstyrrelser under gjennomføringen eller tilsvarende.

Tilsvarende dersom oppdragsgiver får tilleggsbestillinger. Da er entreprenøren berettiget til å kreve fristforlengelse. Det er uten betydning om tillegget er stort eller lite – det kan kreves fristforlengelse tilsvarende den økte produksjonstiden tillegget medfører.

Dersom entreprenøren melder et berettiget krav om fristforlengelse i tide – og fremmer en korrekt beregning av fristforlengelsen i tide – skal sluttdatoen flyttes automatisk. Hvorvidt oppdragsgiver besvarer en slik melding er ikke av betydning så lenge meldingen ellers er korrekt.

I tillegg kan partene avtale å endre sluttdatoen etter at kontrakten er signert. Det kan skje ved at det avtales i et byggemøte, fremdriftsmøte eller tilsvarende forutsatt at endringen fremkommer av protokollen fra møtet. Det kan også avtales ved skriftlig avtale eller ved at partsrepresentantene enes om en ny ferdigstillelsesdato ved e-postutveksling. Slik avtale må imidlertid skje mellom de som i kontrakten fremkommer som partenes representanter. En endringsavtaler inngått mellom andre enn de som er avtalt som partenes representanter i kontrakten vil ikke nødvendigvis være bindense.

I NS-kontrakter skal alle avtaler være skriftlige – muntlige avtaler vil bare kunne legges til grunn dersom partene er enige om hva som ble avtalt.

Fremdriftsplan

I en NS 8405-kontrakt skal entreprenøren utarbeide sin fremdriftsplan innen 6 uker fra kontraktsdato for arbeidene basert på oppdragsgivers koordineringsplan. I en NS 8407-kontrakt er tilsvarende frist 4 uker. Denne fremdriftsplanen er det entreprenøren skal melde avvik mot gjennom hele prosjektet selv om det utarbeides reviderte fremdriftsplaner.

Må fremdriftsplanen revideres, må entreprenøren vurdere om han skal fremme krav om tillegg i dager eller vederlag som en konsekvens av endringen. Dersom entreprenøren ikke fremmer krav om tillegg i tid eller vederlag «uten ugrunnet opphold» («innen rimelig tid i NS 8406″) er det ikke kontraktens ferdigstillelsesdato flyttet selv om fremdriftsplanen viser en ny sluttdato.

Ender den reviderte fremdriftsplanen med en sluttdato senere enn den dato som fremgår av kontrakten uten at entreprenøren har krevd fristforlengelse, betyr det at entreprenøren er innforstått med at han får dagmulkt selv om den reviderte fremdriftsplanen overholdes.

Det er svært vanlig at entreprenøren tror han har fått fristforlengelse gjennom en omforent revidert fremdriftsplan. Det er imidlertid ikke korrekt.

Det kan tenkes unntak; Selv om partene har flyttet sluttdatoen i en ny og omforent fremdriftsplan, og det kan sannsynliggjøres at partene begge trodde at det derved også flyttet den dagmulktsbelagte fristen tilsvarende, kan en domstol kunne legge til grunn det partene hadde forsøkt å avtale en ny sluttdato ut fra generell avtaletolkning. Det vil imidlertid representere unntaket.

Det anbefales derfor at entreprenøren – gjennom en omforent ny fremdriftsplan – ønsker endret sluttdatoen, bør han sørge for at den nye fremdriftsplanen får påført teksten «Partene er enige om at sluttdato i kontrakten flyttes tilsvarende».

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?