Enklere byggesaksregler fra 1. juli 2015

– søknadsfritak for oppføring av garasje og uthus på egen eiendom m.m.


Regjeringen ønsker å gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge. Det er derfor vedtatt endringer i byggningsdelen i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.


Fra 1. juli 2015 vil det bli tillatt å bygge garasje eller uthus eller lignende på inntil 50 m2 uten å søke kommunen og uten å varsle naboer.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
03/08/2018

Det er fra dette tidspunkt lov å sette opp en 4 m høy bygning 1 m fra nabotomten uten søknad. Forutsetningen er at en ikke skal bo eller sove i bygget.

Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Bygget kan benyttes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue og liknende, men ikke benyttes til beboelse eller overnatting.

Videre vil det fra 1. juli 2015 bli lov å sette opp et tilbygg f.eks. en sykkelbod, en balkong , vedbod eller et vindfang inntil huset på 15 m2 uten å søke kommunen. Slike tilbygg må plasseres 4 meter eller mer fra nabogrensen for å være unntatt fra søknadsplikt og kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas nå fra søknadsplikt. Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først.

Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger (inntil 1.8 m høy og 10,0 m lengde), forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntill 1 meter fra nabogrensen uten søknad. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad. Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad.

Hensikten bak endringene er at det skal gjøre bygging raskere og billigere med mindre byråkrati. Ved at en slipper å søke kommunen sparer en også saksbehandlingsgebyr.

Bestemmelser om arealutnyttelse av tomten eller hvor det er lov å bygge f.eks. forbud i strandsonen e.l. endres ikke.

Det innføres også flere tidsfrister for kommunene slik at byggesaker kan avgjøres raskere. For byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge skal kommunen behandle søknaden innen 3 uker selv om en nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen. Dersom kommunen bruker mer enn 3 uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang. Byggesaker som krever dispensasjon fra plan og søknader om dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider fristen, skal byggesaksgebyret reduseres.

Her finner du forskriftsteksten

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater