ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Regningsarbeider

Prinsippet om regningsarbeid er lovfestet og har gjennom en rekke avgjørelser i Høyesterett, andre domstoler og gjennom praksis i bransjen fått et nokså konkret og håndgripelig form.

Time- og materiallister skal fremsendes en gang per uke og er godkjent om det ikke er mottatt protester innen 14 dager.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

8. desember 2017

Entrepriseoppdrag prises på ulike måter og det finnes ulike modeller. Prisen kan være fast for alle beskrevne arbeider eller «fiks» for et bestemt resultat. Prisen kan være basert på enhetspriser og masser slik at endelig pris skal beregnes på avtalt tidspunkt eller i ettertid etter oppmåling av faktiske masser. Prisen kan være basert på reglene om regningsarbeid, eller en kombinasjon av disse modellene.

Prinsippet om regningsarbeid

Er ikke annet avtalt skal arbeidene betales etter prinsippet om regningsarbeid. Prinsippet om regningsarbeid er lovfestet og har gjennom en rekke avgjørelser i Høyesterett, andre domstoler og gjennom praksis i bransjen fått et nokså konkret og håndgripelig form.

Entreprenøren skal ha betalt sine kostnader

Utgangspunktet for regningsarbeid er at entreprenøren skal ha betalt sine kostnader ved å utføre arbeidet, samt et påslag for å dekke indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Dette i motsetning til de andre modellene som ikke tar utgangspunkt i entreprenørens faktiske kostnader. Opptrer entreprenøren lojalt og arbeider raskt og effektivt, gir regningsarbeider den riktigste prisen, men ved illojal opptreden fra entreprenøren kan entreprenøren sko seg godt på en slik avtale.

Dokumentasjon av kostnader

Etter reglene om regningsarbeid plikter entreprenøren å dokumentere sine kostnader. Dette omfatter dokumentasjon av påløpte direkte utgifter (materialer og underleverandører) og påløpte timer. Normalt er det tilstrekkelig at entreprenøren dokumenterer antall timeverk som har gått med til jobben og ganger dette med en akseptabel timepris, men i prinsippet er det faktiske lønnskostnader som skal dekkes.

Regelmessig presentasjon av kostnader

Dokumentasjonen på kostnadene skal legges frem for byggherre regelmessig og på en slik måte at byggherre har en reell mulighet til å kontrollere om entreprenørens krav er rettmessig, det vil si at det kun dekker faktiske kostnader pluss et påslag. Normalt skal dokumentasjonen legges frem for byggherren en gang i uken. Faktura sendes deretter etter kontraktens bestemmelser om fakturering. Er ikke annet avtalt kan faktura sendes når entreprenøren ønsker det og så snart arbeidet er utført. Sammen med fakturaen bør entrepreprenørn legge frem dokumentasjonen på utgiftene som kreves dekket gjennom fakturaen.

Kontrollere dokumentasjonen

Byggherre på sin side plikter å kontrollere dokumentasjonen og si i fra dersom dokumentasjonen eller den fremsendte fakturaen ikke kan aksepteres. Byggherre må samtidig forklare årsaken til at dokumentasjonen eller fakturaen ikke blir akseptert. Sier ikke byggherre i fra i tide, senest når fakturaen blir betalt, skal dokumentasjonen og fakturaene anses godkjent.

Betalte fakturaer binder ikke

Selv om byggherre har akseptert og betalt alle fakturaer gjennom prosjektet, kan byggherre alltid påberope seg at totalprisen for arbeidene har blitt for høy  pga. urasjonell drift hos entreprenøren. Dette er ofte noe som først blir klart mot slutten av prosjektet, og tidligere betalinger av fakturaer binder ikke byggherre med tanke på dette.

Protester innen rimelig tid

Ønsker byggherre å protestere på et bestemt arbeid, at arbeidet ikke er bestilt eller utført med rimeligere materialer etc. må det skje senest innen rimelig tid fra byggherre ble klar over forholdet. Slike protester kan ikke samles opp til prosjektet er ferdig. Har byggherre betalt fakturaer for et kohnkret utført arbeid, kan ikke byggherre senere protestere å si at arbeidet ikke er bestilt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater