Får du betalt for forsering?

En mann arbeider. Foto

Det er et klassisk problem at entreprenøren blir bedt om å hente inn igjen en forsinkelse ved at andre entreprenører er forsinket. Byggherren krever at forsinkelsen hentes inn igjen ved å sette på mer ressurser. Den lojale entreprenør øker sin innsats, men fordi han gjør det formelt uriktig har han ikke krav på å få dekket sine merkostnader.


Det innebærer at entreprenøren bærer ekstra kostnader som han ikke får betalt for. Det å miste retten til disse merkostnadene går direkte på bunnlinjen i regnskapet. Derfor er det langt viktigere å forbedre rutinene på å få dekket slike merkostnader enn å øke omsetningen.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
29/03/2022

«Forsering» kan alltid pålegges entreprenøren

Både NS 8405 og NS 8407 gir oppdragsgiver rett til å pålegge entreprenøren plikt til å forsere. Det kan skje selv om det ikke foreligger forsinkelse eller det kan skje ved at oppdragsgiver har behov for å hente inn igjen en forsinkelse fra en annen entreprenør.

Merk derfor at dersom det på et byggemøte eller det fra oppdragsgivers byggeleder kreves at det settes inn mer ressurser for å overholde en frist, foreligger det ikke forsering som gir rett til å få dekket sine merkostnader ved å etterfølge ønsket. Da foreligger det bare en velvilje fra entreprenøren for å tilfredsstille sin oppdragsgiver, og denne velviljen kan oppdragsgiver betale for om han vil. Oppdragsgiver er imidlertid ikke forpliktet til å dekke slike ekstra kostander.

Når foreligger det forsering som byggherren plikter å betale for?

Det foreligger imidlertid bare forsering med rett til å få dekket forseringskostnader i to situasjoner:

 • At det er gitt et skriftlig pålegg om å forsere fremdriften signert eller sendt av oppdragsgivers oppgitte kontaktperson i kontrakten.
 • At oppdragsgiver har avslått et ellers berettiget avslag om fristforlengelse.

Den første situasjonen – at oppdragsgivers kontaktperson i kontrakten skriftlig gir pålegg om forsering – er svært lite vanlig.

Derimot er det svært vanlig at en prosjektleder, eller annen representant for oppdragsgiver, legger et sterkt press på entreprenøren for å hente inn igjen en forsinkelse. For eksempel skal et nytt skolebygg tas i bruk 15. august til nytt skoleår.

Det er ikke tilstrekkelig verken at oppdragsgivers representant muntlig eller i byggemøte forlanger at entreprenøren skal sette på mer ressurser for at entreprenøren har rett på dekning av sine merkostnader. Det er ikke avgjørende om et slikt ønske fremkommer av et byggemøtereferat eller ikke.

Dersom entreprenøren setter på mer ressurser og pådrar seg mer kostnader uten at kravene i (1) eller (2) er oppfylt, er det bare av velvilje at oppdragsgiver vil dekke for hele eller deler av disse merkostnadene.

Er oppdragsgivers prosjektleder innleid etter NS 8402 som prosjektleder, går prosjektlederen utenfor sine fullmakter og kan gjøres erstatningsansvarlig om han i sluttoppgjøret betaler ut hele eller deler av disse merkostnadene uten å innhente eksplisitt samtykke fra sin oppdragsgiver for en godtgjørelse som ikke oppdragsgiver er forpliktet til å betale.

Hvordan bør entreprenøren varsle forsering?

I de praktisk mest relevante tilfeller er det tale om å hente inn igjen en forsinkelse som skyldes andre.

Entreprenøren må først varsel at han har fått forsinket tilkomst i forhold til sin opprinnelige fremdriftsplan. I sin avviksmelding skal entreprenøren da kreve «Fristforlengelse», «Dekning av merkostnader til rigg, drift, m.v.» og «Irrasjonell drift».

I de fleste tilfeller vil han da få avslag på sitt krav om forlenget byggetid. Da skal entreprenøren melde forsering og dekning av de samme kostnadene som ved fristforlengelse. Først da vil entreprenøren på sikker måte kunne iverksette tiltak som påfører ham merkostnader og hvor vil ha en ubetinget rett til å få dekket sine merkostnader hos oppdragsgiver.

Riktig varsling gir sikkerhet og forbedret resultat

Dersom entreprenøren får ett nytt oppdrag øker han omsetningen, men ikke nødvendigvis fortjenesten.

Fortjenesten er det som står igjen når alle kostnader er dekket inklusive administrasjon m.v. Normalt ligger fortjenesten på 2 – 5 % av omsetninger for entreprenører.

De kostnadene entreprenøren har på å sette inn ekstra ressurser i form av overtid, innleid mannsakp, mer maskiner m.v. er kostnader som uansett er pådratt. Poenget er å ha rutiner for å varsle disse merkostnader på en slik måte at entreprenøren har rett til å få dekket disse inndekket.

Dersom entreprenøren har en fortjeneste på 5 % i sitt regnskap – og sitter med kr. 50.000,- i merkostnader som følge av sin ekstra innsats som han ikke får dekket – må han øke sin omsetning med kr. 1 mill. for å dekke inn igjen sitt tap. Det illustrerer hvor viktig rutinene riktig varsling vil være for selskapets resultat.

I tillegg vil særlig underentreprenøren være prisgitt at hovedentreprenøren tjener penger på sitt oppdrag for at hovedentreprenøren «frivillig» vil være med på å dekke underentreprenørens merkostnader.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater