ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Dagmulkt ved forsinkelse etter håndverkertjenesteloven

Forbrukeren har ikke krav på prisavslag eller dagmulkt selv om det foreligger forsinkelse med mindre forbrukeren kan dokumentere et økonomisk tap. Dette fastslo også forbrukertvistutvalget i en avgjørelse fra 2012.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

1. Bakgrunnen for tvisten

Forbrukeren hadde avtalt med håndverkeren at badet skulle bygges om for kr. 110.000. Det var ikke avtalt når badet skulle være ferdig, men forbrukeren mente de muntlig hadde avtalt at badet skulle stå ferdig november 2012. Badet ble ferdig januar 2013. Håndverkeren mente at han ikke hadde lovet noen ferdigstillelsesdato.

Forbrukeren mente a han skulle ha prisavslag for forsinkelsen. Han ville ikke betale full pris for et arbeid som ikke ble ferdig slik som avtalt. Forbrukeren mente i tillegg at arbeidene hadde mangler ved at el-kabler ikke var freset inn i veggen, men ble lagt utenpå flisene

2. Forbrukertvistutvalget

Forbrukeren brakte saken inn for Forbrukerrådet, og den ble overført videre til Forbrukertvistutvalget fordi enighet ikke ble oppnådd. Forbrukertvistutvalget har hjemmel til å avsi dom. Denne dommen kan imidlertid partene anke inn for tingretten.

2.1 Prisavslag for forsinket gjennomføring

Det var uenighet om at det var avtalt en dato for når arbeidene skulle være ferdig. Forbrukertvistutvalget presiserte at en muntlig avtale var like bindende som en muntlig avtale, men så lenge det var uenighet om det forelå noen muntlig avtale – og det heller ikke var holdepunkter for at en slik avtale var inngått – mente de at de ikke kunne legge til grunn at en avtale om dato for ferdigstillelse var inngått.

Derimot mente Forbrukerutvalget at arbeidene ikke hadde hatt den fremdriften som de skulle ha hatt. Etter hvtjl. § 10 fremgår det at arbeidene skal utføres sammenhengende og så raskt som er rimelig ut fra forholdene. Forbrukertvistutvalget la derfor til grunn at det forelå forsinkelse fra håndverkeren sin side.

Imidlertid kom Forbrukertvistutvalget til at forbrukeren ikke hadde rett til prisavslag eller dagmulkt som følge av forsinkelsen fordi forbrukeren ikke hadde dokumentert noen «økonomisk tap». Når dagmulkt ikke er avtalt, må forbrukeren fremlegge dokumentasjon på det økonomiske tapet han er blitt påført som følge av forsinkelsen. Det følger av htjl. § 28 at det bare er det dokumenterbare tap som kan kreves erstattet som følge av en forsinkelse. Egensinnsats eller ulempe er ikke økonomisk tap. Heller ikke det å ha tatt seg fra jobben med mindre det var nødvendig og har medført dokumenterbart lønnstrekk.

Forbrukertvistutvalget kom derfor til at det forelå en forsinkelsen, men siden det ikke fantes noe dokumenterbart økonomisk tap kunne ikke forbrukeren kreve prisavslag.

2.2 Mangler ved tjenesten

Forbrukeren mente det forelå mangel ved tjenesten ved at elektriske kabler hadde blitt lagt utenpå flisene og ikke var felt inn under flisene. Videre at det var fuktighet i fugene og det hadde medført sopp.

Forbrukertvistutvalget kom til at det ikke var dokumentert at det var avtalt at elektriske kabler skulle ligge under flisene, og at utførelsen var i overensstemmelse med vanlig faglig forsvarlig utførelse. Likeledes at det ikke var påvist fukt eller sopp.

Forbrukertvistutvalget fant derfor ikke grunnlag for å konstatere mangler eller å gi prisavslag for mangler.

3. Oppsummering

Dersom dagmulkt ikke er avtalt har ikke forbrukeren krav på erstatning utover det som kan dokumenteres av økonomisk tap. Det kan være at man må flytte på hotell eller har andre dokumenterbare økonomiske tap. Forsinkelsen i seg selv gir ikke rett til prisavslag.

Når det går på faglig utførelse, er det forbrukeren som må bevise at utførelsen var avtalt å være av en høyere standard en det som faglig er nødvendig.

Avgjørelsen gjelder ikke store beløp, men vil være illustrerende for de tilfeller hvor det foreligger forsinkelse eller påstander om faglige utførelse. Forbrukeren har bevisansvaret for at det er inngått en avtale som er bedre for ham enn det som følger av loven.

Prosessfullmektig for håndverkeren; Advokat Helge A. Tryti

Forbrukertvistutvalget 18.10.2012 (12/685)

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater