ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Forbrukerlovene brukt på borettslag og sameier

Siden borettslag og eierseksjonssameier stort sett består av medlemmer som er privatpersoner eller forbrukere, er det nyttig å si litt om hvorvidt forbrukerlovene griper inn og regulerer avtaler mellom borettslagene og eierseksjonssameiene på den ene siden og entreprenørene på den andre siden.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven (Lovdata) gjelder bare når privatpersoner engasjerer en håndverker (næringsdrivende) til å utføre et bygg eller anleggsarbeid på privatpersonens eiendom eller ting. Arbeidet kan gå ut på å grave, mure, snekre, utføre arbeider på det elektriske mm. Ren rådgivning, i form at planlegging av et byggeprosjekt faller utenfor, men så fort håndverkeren tar på seg både planlegging og utføring av et arbeid, faller også planleggingen inn under lovens regler.

Bustadoppføringslova og forbrukerkjøpsloven

Skal arbeidet utføres i forbindelse med oppføring av ny bolig eller fritidseiendom, og byggherren er en privatperson, er det Bustadoppføringslova (Lovdata) som gjelder. Skal håndverkeren kun levere varer til byggeplassen og ikke utføre noe arbeid på byggeplassen, og byggherren er privatperson, er det Forbrukerkjøpsloven (Lovdata) som gjelder.

Bare privatpersoner er forbrukere i lovens forstand

Borettslag og eierseksjonssameier er ikke privatpersoner i lovens forstand. De er selvstendig rettssubjekter med rett til å inngå avtaler på egne vegne. Så selv om de består av medlemmer som er privatpersoner er de ikke beskyttet gjennom forbrukerlovgivningen direkte.

Det betyr at Håndverkertjenesteloven, Bustadoppføringslova og Forbrukerkjøpsloven normalt ikke kommer til anvendelse på slike avtaler. Er ikke annet avtalt, er det reglene i Kjøpsloven og de ulovfestede entrepriserettslige reglene som gjelder mellom borettslaget/ eierseksjonssameiet og entreprenøren.

Dersom medlemmene i et lite sameie går sammen for å innhente pristilbud på et arbeid hver enkelt sameier kunne ha ordnet selv, eksempelvis oppussing av badene i hver leilighet, kan det unntaksvis tenkes at den senere inngåtte avtale mellom sameiet og håndverkeren er underlagt reglene i Håndverkertjenesteloven. Dersom så er tilfelle er det normalt positivt for sameiet som da får mer fordelaktige regler enn de som normalt ellers følger av avtalen. Jeg understreker at det vil være mye usikkerhet knyttet til spørsmålet hvorvidt loven kommer til anvendelse eller ikke, og denne usikkerheten er ingen tjent med.

En klar anbefaling

Dersom sameiet eller borettslaget ønsker at reglene i Håndverkertjenesteloven skal gjelde, bør det tas inn i avtalen med entreprenøren at sameiet eller borettslaget skal anses for å være en forbruker og at partene skal ha de rettigheter og forpliktelser som følger av Håndverkertjenesteloven. Dette skaper mer forutberegnelighet for begge parter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater