ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Fristforlengelse pga. ferie og fridager

Et spørsmål som ofte dukker opp, er hvorvidt entreprenøren har rett til å ta seg fri i sommerferien, på søndager og andre hellig/offisielle fridager. Dette kan i noen tilfeller også formuleres som entreprenørens rett til å kreve fristforlengelse som følge av ferier. Det er noe ulik oppfatning og det er på sin plass med noen oppklaringer.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

17. juni 2019

Partene kan alltid avtalt når entreprenøren skal arbeide og når entreprenøren skal ha fri. Vi anbefaler at partene har fokus på dette når avtalen inngås. Det bør for eksempel avtales at entreprenøren bare får arbeide med støyende aktiviteter innenfor bestemte tidsrom, og det bør avtales når det skal være pause i byggearbeidene som følge av ferier etc.

Det vi skal se nærmere på her er hva som gjelder mellom partene når de ikke har husket på, eller avtalt konkret når entreprenøren har rett til å ta seg fri.

Vi kommenterer her tre situasjoner:

  • Situasjonen når det er avtalt at entreprenøren skal være ferdig til bestemt dato
  • Hvordan beregne sluttfristen når det er avtalt at entreprenøren skal bli ferdig innen et bestemt antall dager
  • Hvordan beregne sluttfristen når entreprenøren blir forsinket som følge av tilleggsarbeider eller forhold byggherren har ansvaret og risikoen for.

En dag er ikke nødvendigvis en dag; kalenderdager, hverdager og feriedager

Før vi går inn på de tre situasjonene, er det hensiktsmessig å minne om de ulike definisjonene av dager vi finner i lov og standardkontrakter.

Kalenderdager – alle dager uavhengig om det er mandag, lørdag, søndag, offisiell fridag eller normal ferietid.
Hverdager – alle dager utenom søndager og offisielle fridager.
Feriedager – alle dager en ansatt er borte fra arbeidet på grunn av ferie.

Avtalt ferdig på bestemt dato

Har entreprenøren avtalt å bli ferdig innen en bestemt dag, la oss si 1. august, må det forventes at entreprenøren har tatt hensyn til fridager og ferier frem til sluttfristen og må bli ferdig til 1. august. Han kan da ikke kreve fristutsettelse fordi det er søndager, offisielle fridager og normale feriedager i byggeperioden.

Avtalt ferdig om 90 dager

Har entreprenøren avtalt å bli ferdig inne bestemt antall dager, la oss si 90 dager, blir bildet noe mer komplisert.

Er det avtalt at de 90 dagene skal være kalenderdager eller hverdager er det ikke noe problem. Heller ikke om det er avtalt at det skal legges til x antall dager på grunn av ferie. Problemet oppstår når det ikke følger uttrykkelig av avtalen hvilke dager som skal telle med.

NS kontrakter

I NS kontraktene regulerer dette ved at det er gitt en definisjon av uttrykket «dag» slik at «dag» skal være en «kalenderdag». Er det avtalt 90 dager, skal det derfor i utgangspunktet tolkes som 90 kalenderdager. Ønsker entreprenøren å slippe å måtte arbeider på søndager og offisielle fridager må han presiseres i tilbudet at 90 dager skal forstås som 90 hverdager, det vil si uten søndager og offisielle fridager.

Sagt med andre ord, er ikke annet avtalt har ikke entreprenøren rett på fristforlengelse som følge av sommerferie, søndager eller andre hellig/offisielle fridager.

Forbrukerkontrakter

Også når byggherre er forbruker, må entreprenøren legge til grunn at han må bli ferdig innen 90 kalenderdager. Dette følger implisitt av reglene om dagmulkt, hvor byggherre har rett til å kreve dagmulkt for hver kalenderdag entreprenøren blir forsinket, uavhengig om det er søndager eller offisielle fridager. Skal entreprenøren kunne la være å telle med søndager og offisielle fridager, må dette avtales.

Avtaler med næringsdrivende uten regulering

Er byggherre næringsdrivende, og det ikke er avtalt annet, bør entreprenøren legge til grunn samme løsning som i forbrukerentreprisene og i NS kontraktene, det vil si avtale konkret hvilke dager som ikke skal telles med i de 90 dagene.

Normale feriedager

Normale feriedager er et forhold mellom arbeidsgiver og den ansatte. En entreprenørbedrift skal i prinsippet greie å engasjere nok personer til enhver tid til å holde full produksjon. Er ikke annet avtalt kan derfor byggherre forvente at entreprenøren holder kontinuerlig produksjon, også i normale feriedager.

Avtaler entreprenøren den 1. mai at han skal bli ferdig innen 90 dager, må det forstås slik at han må telle med offisielle fridager som faller etter 1. mai, typisk 17. mai og Kristi himmelfart og 2. pinsedag og normale feriedager. Skal entreprenøren kunne la være å telle med disse dagene, må det avtales konkret.

Rett til fristforlengelse på grunn av tilleggsarbeider eller forhold byggherre har ansvar og risiko for

Har entreprenøren rett på fristforlengelse på grunn av forhold byggherren har ansvar og risiko for, blir bildet annerledes.

Entreprenøren har da rett til å utføre arbeidet på vanlige hverdager, men plikter ikke å arbeide på offisielle fridager, søndager og normale feriedager. Det siste kan diskuteres, og her må man ta hensyn til partenes lojalitetsplikt og rimelighet. Har entreprenøren allerede planlagt ferien, kjøpt flybilletter etc. må nok byggherre respektere dette. Er det derimot uproblematisk for entreprenøren å arbeide på noen få dager ut i fellesferien, er det mer tvilsomt om entreprenøren i stedet kan kreve 3 uker fristforlengelse alene på grunn av fellesferien.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater