ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Feil håndtering av regningsarbeider

Det er lite gjennomtenkt at entreprenøren ikke sender inn løpende sine time- og materiallister. Det er ennå mindre gjennomtenkt når entreprenøren ber om kvittering på sine timelister.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

16. mai 2019

For sent å komme med protester

Har entreprenøren sendt inn sine timelister uten å ha mottatt protester, skal entreprenøren heller ikke senere akseptere protester på at timelistene. En slik diskusjon skal avvises med at det nå er for sent å komme med protester.

Dersom oppdragsgiver ikke får timelister hver uke, fratar det oppdragsgiveren den muligheten han har til å kontrollere den faktiske time- og materialbruk til enhver tid. Da kan oppdragsgiver kreve en taksering av hva regningsarbeidet burde koste. I praksis vil det ofte bli mindre enn de faktisk medgåtte timer fordi det da er vanskelig å kunne få konkretisert hva som har medgått av tid til forstyrrelser i gjennomføringen.

Regningsarbeider NS-kontrakter

I praksis er det mye av de samme reglene som gjelder for regningsarbeider enten det er arbeider hvor det er signert en NS-kontrakt eller ikke. Uten en signert NS-kontrakt er det ikke fastsatt en klar frist for når timelister må fremsendes eller en klar frist for å protestere på listene.

Reglene om regningsarbeid er formulert ulikt i de ulike kontraktene, men er innholdsmessig nokså like. Reglene finnes i NS 8405 kap. 31, NS 8406 pkt. 23.4 og i NS 8407 kap. 30.

Normalt vil regningsarbeider være i kombinasjon med fastprisoppdrag, men det er ikke en nødvendighet. Ofte brukes NS 8405 også der hvor det kun er regningsarbeid.

Varsel om at arbeidet utføres som regningsarbeider

Dersom det er endringer eller tillegg i en entreprisekontrakt hvor det ikke finnes anvendelige enhetspris skal entreprenøren varsle om at endringene eller tilleggene utføres som regningsarbeider (se f.eks. NS 8405 pkt. 25.8.1). Det har imidlertid ingen preklusiv virkning om slik varsling ikke gis, men det kan i spesielle tilfeller medføre et berettiget krav på prisavslag.

Dersom entreprenøren gir fastpris på et tillegg, men hvor oppdragsgiver avslår tilbudet – skal også arbeidet utføres som regningsarbeider. Det betyr at entreprenøren må fremsende sine time- og materialister helt frem til han eventuelt har fått aksept på sitt fastpristilbud. I motsatt fall vil entreprenøren mangle dokumentasjon på sin time- og materialbruk slik at oppdragsgiver kan kreve taksering.

Entreprenøren frist til å fremsende time-og materiallister

Alle standarder i NS 84xx-systemet har felles regler om at det skal fremsendes time- og materiallister hver uke. Det gjelder også NS 8406 selv om den har mindre strenge regler om varsling av tillegg.

Hensikten er at det da er så tett i tid mellom utførelse og tilhørende spesifikasjon at oppdragsgiver har en reell kontrollmulighet.

Prinsippet for regningsarbeider er at entreprenøren skal ha dekket alle sine faktiske og nødvendige utgifter, og deretter ha et visbart påslag for kostnader, risiko og fortjeneste.

Det mest vanlige er at avtalte timesatser inneholder alle påslag i stedet for at man beregner faktiske kostander pr. arbeidstaker. For materialbruk er det motsatt – det mest vanlige er at det skal fremlegges oversikt over faktiske kostander med et påslag på 10 – 15 %. På materialbruken kan det da ikke benyttes veiledende priser, man faktiske kostnader.

Vår anbefaling er derfor å sende frem lister ved ukens utløp som en standard prosedyre.

Timelistene skal inneholde følgende:

  • Navn på den enkelte arbeidstaker
  • Arbeidsoperasjon
  • Medgått tid
  • Timesats

Timelister uten slikspesifikasjon kan kreves innsendt på nytt – senest innen 14 dager – til å fremsende tilfredsstillende timelister.

Oppdragsgivers rett til å protestere

Oppdragsgiver har en formell frist på 14 dager fra mottagelsen av time- og materiallistene til å protestere på timer eller materialbruk.

Dersom ikke oppdragsgiver har protestert inne 14 dager har entreprenøren rett til å betrakte time- og materiallistene som godkjent. Da må entreprenøren også avvise enhver senere diskusjon om feil i timeføringen eller feil i påløpte materialer. Entreprenøren skal i senere diskusjoner være tydelig på at antallet timer/materialbruk ikke lengre er gjenstand for diskusjon.

Inngår entreprenøren likevel i en slik uforbeholden diskusjon, kan han ha «gjenåpnet» en diskusjon som var avsluttet og kan ikke lengre påberope seg at oppdragsgiver har protestert for sent (se her Rt. 1984.962). Har oppdragsgiver innen 14-dagers fristen berettiget avvist time- og materiallistene som mangelfulle, har oppdragsgiver en ny frist på 14 dager fra han får tilstrekkelig dokumenterte lister.

Kvittering eller godkjenning på lister

Mange oppdragsgivere krever å motta lister som de skal godkjenne før de vil bli betalt. Dersom ikke det er avtalt i selve kontrakten at de skal godkjennes av oppdragsgiver for betaling, kan entreprenøren nekte et system for slik godkjenning. Da vil ofte oppdragsgiver få all makten ved at han – på egenhånd – kan velge om han vil akseptere timeantallet eller ikke. Entreprenøren er da helt prisgitt oppdragsgivers velvilje.

Fakturering av regningsarbeider

Selv om det skal fremsendes time- og materiallister hver uke, har entreprenøren bare rett til å fakturere arbeidene en gang hver måned. Noen avtaler at time- og materiallister bare skal fremsettes som vedlegg til en faktura en gang pr. måned. Det må – i den grad det ikke fremgår av den signerte kontrakten – nedfelles som endring av kontrakten på dette punkt i et oppstartmøte eller et byggemøte og nedfelles i protokollen der.

Oppdragsgiver må frarådes en slik løsning fordi han da vil ha en sterkt redusert kontrollmulighet.

Regninsarbeider skal utføres «rasjonelt og forsvarlig»

Selv om det foreligger time- og materiallister som er endelige, har byggherre fortsatt rett til å påberope seg at det er påløpt uakseptabelt mye tid eller materialer ved urasjonell eller uforsvarlig drift. Da er det ikke at det er feil i timeføring eller i materiallistene som er temaet, men at det f.eks. var unødvendig å bruke så mye. For eksempel at det var brukt for mye folk på arbeidsplassen slik at det ble irrasjonell drift eller at det ikke var nok mannskap på plassen til at det kunne drives rasjonelt.

Det er imidlertid ikke nok at oppdragsgiver klager over rasjonell drift – det påhviler oppdragsgiver konkret å påvise hva som er den urasjonelle driften og på vise at det skyldes entreprenøren. Først da vil oppdragsgiver kunne påregne å nå frem med en slik anførsel.

Oslo, 12. desember 2013

Helge A. Tryti

Advokat/Partner

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater