ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Tilbud til forbrukere

Tilbudet er det viktigste avtaledokumentet. Det er der entreprenøren har mulighet til å bestemme hvilke vilkår jobben skal utføres under. Derfor skal entreprenøren legge litt ekstra arbeid i å formulere tilbudet riktig.

Forbrukerentrepriser må følge reglene i Håndverkertjenesteloven eller Bustadoppføringslova, og uten annen avtale er det lovens vilkår som gjelder. Her kan du lese mer om hvilke vilkår du lovlig kan bestemme selv. Formuleringer som alltid må inn i tilbudet

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

27. mai 2020

Det er flere standardfraser entreprenøren bør ta inn i sitt tilbud. De klassiske er:

Prisoverslaget er svært usikkert, det kan ikke anses som et bindende prisoverslag, og endelig pris kan bli høyere enn 115% av vårt ikke bindende prisoverslag. Priser er oppgitt eks. mva.Vi krever fortløpende betaling.Vi forutsetter rasjonell drift.Vi har ikke ansvar etter byggherreforskriften, etc. etc.

Disse frasene dekker bare litt av det som må sikres gjennom tilbudet.

Hva entreprenøren skal levere, når og hvor

Det er selvsagt at partene må avtale hva entreprenøren skal levere, når og hvor det skal skje. Likevel er det ofte dårlig beskrivelse av oppdraget som fører til tvister. Det viser seg ved at entreprenøren krever tilleggsbetaling, og forbrukeren hevder arbeidet er innenfor avtalen.

Den beste forsikring mot tvister er en klar og uttømmende beskrivelse av hva entreprenøren skal levere, når og hvor.

Typisk, er det lurt å presisere hvilket utstyr som vil bli levert. Er det rimeligste type fra Biltema, eller kvalitetsprodukter fra en merkebutikk. Det er også viktig, og i mange tilfeller nødvendig å presisere hva entreprenøren ikke skal levere. Er det snakk om ny bolig og entreprenøren har ansvar for det vesentligste av planleggingen og utføringen av arbeidet, skal entreprenøren levere alt som er nødvendig for en nøkkelferdig bolig, unntatt det som skriftlige er avtalt at entreprenøren ikke skal levere. Er det leveranser som ligger i grenseland av hva entreprenøren kan levere bør det presiseres hva som ikke leveres.

Hva forbrukeren skal levere, når og hvor

Også forbrukeren skal tidvis levere noe.

I den grad forbrukeren skal utføre grunnarbeider selv, eller utføre andre deler eller levere materialer selv, er det viktig at dette fremgår klart og uttømmende av tilbudet fra entreprenøren.

Entreprenøren må også kreve betalt for forsinkelse, plunder og heft entreprenøren blir påført som følge av forbrukerens egeninnsats.

Partsrepresentanter, tillegg og endringer

Det er mer normalen enn unntaket at det i løpet av byggeperioden oppstår behov for endringer og tillegg, eller at det må gjøres avklaringer av betydning for entreprenørens leveranse. Det er da viktig at både entreprenøren og forbrukeren vet hvem som rettslig kan binde partene.

Alle varsler og avtaler om tillegg/endringer skal gjøres mellom partenes representanter.

Hvem som er partsrepresentanter må klart angis i tilbudet.

Hvor mye entreprenøren skal få betalt

Er det ikke avtalt hvor mye entreprenøren skal få betalt, kan entreprenøren kreve betalt en «gjengs pris». Som hovedregel må entreprenøren dokumentere sine kostander, og bør en gang pr uke legge frem for forbrukeren timelister, materialister og fakturaer fra UEer. Som et utgangspunkt kan entreprenøren kreve dekket sine dokumenterte kostnader, med et påslag for adm., risiko og fortjeneste.

Tilbyr entreprenøren fast pris trenger ikke entreprenøren dokumentere kostnadene på samme måte.

Prisoverslag/prisopplysninger

Gir entreprenøren et prisoverslag eller opplysning om pris og ikke samtidig uttrykkelig sier at overslaget/opplysningen ikker er bindende, mister entreprenøren retten til å kreve mer betalt enn 115% av prisoverslaget. Derfor må alle prisoverslag/ prisopplysninger gis med en setning om at prisoverslaget/prisopplysningen er svært usikker og at den ikke kan anses som et bindende prisoverslag.

Les mer om: Uforpliktende prisoverslag overfor forbruker

Frister og dagmulkt

Det er vanlig å avtale at byggherren ved forsinkelse kan kreve dagmulkt i stedet for å dokumentere faktisk økonomisk tap. Hva som er mest lønnsomt varierer fra kontrakt til kontrakt. Det er derfor viktig å være bevisst på om det skal tilbys vilkår om dagmulkt eller ikke.

Dagmulkt må alltid kobles til en tidsfrist. Er ikke annet avtalt er det bare sluttfristen som er dagmulktbelagt.

Garanti og forsikring

Skal arbeidene utføres etter bustadoppføringslova og arbeidene er av et visst omfang, plikter entreprenøren å stille garanti for sine kontrakts-forpliktelser. Utføres arbeidene etter håndverkertjenesteloven står partene fritt til om de vil avtale garanti.

Entreprenøren bør normalt forsikre kontraktsarbeidene frem til overtakelsen, eller sikre seg at forbrukeren tegner slik forsikring.

HMS og Byggherreforskriften

Entreprenøren bør presisere at entreprenøren kun tar ansvar for eget HMS arbeid. Dersom forbrukeren ønsker at entreprenøren skal ha ansvar/roller etter byggherreforskriften er det noe entreprenøren bør ta ekstra betalt for.

Ønsker du bistand til å kvalitetssikre dine kontraktsdokumenter, tilbud, avtaler, varsler, sluttoppstillinger etc?

Vi har laget et mal som kan lastes ned og brukes gratis. Er du usikker på om malen passer ditt behov kan du velkommen til å ta kontakt for en gratis prat.

Last ned utskriftsvennlig PDF av vårt produktark om temaet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?