ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Yrkesskader i bygg- og anleggssektoren

En yrkesskade kan få dramatiske konsekvenser for både den ansatte som rammes og for arbeidsgiveren. Det skjer et stort antall yrkesskader i bygge- og anleggsbransjen hvert år. Denne artikkelen gir deg som arbeidsgiver viktig informasjon om yrkesskadeforsikring.

Artikkelen gir først en kort informasjon om kompensasjonsordningene ved yrkesskader, inkludert yrkesskadeforsikringen. Deretter forklares det hvordan arbeidsgivere bør håndtere en yrkesskade overfor forsikringsselskapet og NAV. Til slutt informeres det om hvordan den ansatte som har vært utsatt for en skade kan få advokatbistand i saken mot forsikringsselskapet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Du finner mer informasjon på våre nettsider om yrkesskade.

Kompensasjonsordningene ved yrkesskader

Det er flere kompensasjonsordninger, som til sammen skal dekke den skadelidtes økonomiske tap som følge av en yrkesskade. Først og fremst er det snakk om NAV og yrkesskadeforsikringen.

NAV gir omfattende stønader ved sykdom og skade, bl.a. sykepenger og (hel eller delvis) dekning av utgifter til helsetjenester. Ved yrkesskader er ytelsene fra NAV bedre enn i andre tilfeller. Derfor er det viktig å sørge for at en ansatt som har vært utsatt for en yrkesskade får sine rettmessige ytelser fra NAV. Dette kan arbeidsgiver bidra til, blant annet ved å melde fra om yrkesskaden.

Ved langvarig sykefravær, vil ikke ytelsene fra NAV gi full kompensasjon. Etter et år går man over på arbeidsavklaringspenger (AAP), som normalt utgjør ca. 2/3 av lønnen. Ved sykefravær på grunn av yrkesskade, skal erstatningen fra yrkesskadeforsikringen kompensere det som ikke dekkes av NAV. Du kan lese mer om saksgangen i vår artikkel om gangen i en yrkesskadesak.

Alle arbeidsgivere skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen skal gi erstatning ved yrkesskader og yrkessykdommer, i henhold til krav som stilles i lov og forskrift. Alle forsikringsselskapene som har konsesjon til å tilby yrkesskadeforsikring i Norge har forsikringsprodukter som oppfyller lovens krav.

Vi ser at en del arbeidsgivere lar være å melde en skade på yrkesskadeforsikringen. Dette er det ingen grunn til. Tvert i mot vil skademeldingen sikre at arbeidstakeren får riktig erstatning, og det er ingen ulemper eller konsekvenser for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren har ikke noe ansvar for å betale erstatningen, og det er ingen egenandel eller andre utgifter for arbeidsgiveren ved at arbeidstakeren får sin erstatning. Forsikringsselskapet kan ikke kreve sin utbetaling tilbakebetalt fra arbeidsgiveren, unntatt hvis arbeidsgiveren har forvoldt skaden med forsett (=med vilje).

Hvordan bør arbeidsgivere håndtere yrkesskader overfor NAV og yrkesskadeforsikringen?

Det er viktig at yrkesskaden meldes til NAV så snart som mulig, og senest innen et år etter skadedagen. Arbeidsgivere plikter å melde yrkesskader til NAV. For sen melding kan medføre at arbeidstakeren ikke får de ytelsene han/hun har krav på.

Skader av en viss alvorlighet bør også meldes til forsikringsselskapet. Hvis den ansatte blir sykmeldt i over et år, eller hvis yrkesskaden vil medføre varig og betydelig medisinsk skade, bør det i hvert fall meldes til forsikringsselskapet.

Det er viktig å være klar over at skaden må meldes til både NAV og forsikringsselskapet for at den ansatte skal få full erstatning. Forsikringsselskapet får ikke melding fra NAV, og motsatt.

Hvordan kan den ansatte få advokatbistand i forsikringssaken?

Yrkesskadesaker kan reise kompliserte problemstillinger, og mange opplever dialogen med forsikringsselskapet som krevende. Bistand fra en dyktig advokat vil bidra til å sikre at den ansatte får riktig erstatning. Codex Advokat er blant landets største fagmiljøer som bistår de skadelidte i slike personskadesaker.

Advokatutgiftene dekkes normalt av forsikringsselskapet. Den skadelidte vil dermed kunne få god juridisk bistand uten å måtte betale for det selv. Ved å ta kontakt med en av våre advokater, vil du bidra til å sikre at den ansatte får riktig erstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater