ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Uforpliktende prisoverslag overfor forbruker

Gir entreprenøren/håndverkeren prisoverslag overfor forbruket kan han ikke kreve betalt mer enn 15 % mer enn prisoverslaget. Formålet er å sikre at forbrukeren ikke foretar en beslutning om å iverksette et tiltak på feil grunnlag.

Samtidig har lovgiver gitt entreprenøren rett til å gi uforpliktende prisoverslag. Det innebærer at entreprenenøren ikke er bundet av denne 15 % regelen. Forutsetningen er at entreprenøren er tydelig overfor forbrukeren om at hans overslag ikke kan benyttes som beslutningsgrunnlag om å iverksette et tiltak eller ikke. Dette temaet ble behandlet i Høyesterett 12. april 2016.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. januar 2019

Forskjellen på bindende og ikke bindende prisoverslag

Når entreprenøren ikke vil gi eller kan gi en fastpris, vil ofte forbrukeren be om et prisoverslag. Prisoverslaget vil forbrukeren ofte ha behov for ved vurderingen av hvorvidt han vil bestille et arbeid utført eller ikke.

Entreprenøren vil ofte vegre seg for å gi et prisoverslag fordi dette vil begrensede mulighetene til å få betalt for ekstraarbeider som han ikke hadde forutsatt. Typisk ved rehabilitering av et eldre bygg hvor det vil være vanskelig for entreprenøren å vite hva som finnes av råte eller andre problemer skjult inne i konstruksjonen.

Lovgiver har derfor gitt entreprenøren rett til å gi et uforpliktende prisoverslag hvor entreprenøren ikke er bundet av 15%-regelen. Med andre ord kan entreprenøren kreve betalt for nødvendige arbeider som overstiger prisoverslaget med mer enn 15 %.

Forutsetningen for at entreprenørens prisoverslag ikke skal være bindende, er at forbrukeren klart og tydelig blir opplyst om at prisoverslaget ikke er bindende, og at han derfor ikke kan benytte entreprenørens prisoverslag som grunnlag for å beslutte om tiltaket skal iverksettes eller ikke.

Codex Advokat har laget et forslag til tekst i de tilfeller hvor entreprenøren vil gi et tilbud til forbruker der 15%-regelen ikke kommer til anvendelse. Det vises her til vårt skjema for «Prisoverslag til forbruker» som vederlagsfritt kan lastes ned fra www.entrepriserettsadvokater.no. Muligheten for å gi et ikke bindende prisoverslag gjelder både for håndverkertjenester på eksisterende bolig («Håndverkertjenesteloven») og på ny bolig («Bustadoppføringslova»).

Dom fra Høyesterett 12. april 2016

Temaet var til behandling i Høyesterett. Her hadde forbrukeren en betydelig ombygging på en eksisterende bolig. Det ble gitt flere prisoverslag, men det første prisoverslaget var på ca. kr. 7 mill., mens sluttkravet ble på ca. kr. 19 mill.

Entreprenøren hevdet at prisoverslaget ikke var et bindende prisoverslag, og at 15% regelen derfor ikke kom til anvendelse. Prisoverslaget hadde bare vært ment som veiledning til forbrukeren for at han skulle få en best mulig økonomisk oversikt over prosjektet. Det ble også anført at overslaget var gitt av entreprenørens prosjektleder og ikke av noen som hadde myndighet til å forplikte entreprenøren.

Høyesterett konstaterte at entreprenøren hadde anledning til å gi et uforpliktende prisoverslag, men at det måtte fremgå klart og tydelig at overslaget var uforpliktende. Det fant ikke Høyesterett at var tilfelle i den aktuelle sak. Det var heller ikke nødvendig at overslaget ble gitt av en som hadde prokura eller på annen måte hadde en stilling i selskapet hvor han kunne pådra selskapet forpliktelser.

Forbrukeren var i denne saken representert ved innleide konsulenter. Entreprenøren mente derfor at forbrukeren av den grunn ikke hadde det samme behovet for beskyttelse som andre mer ordinære forbrukere. Høyesterett konstaterte imidlertid at de rettigheter en forbruker hadde etter forbrukerlovgivningen også var gjeldende, selv om forbrukeren var representert ved profesjonelle konsulenter.

Dommen i sin helhet kan leses her.

Hvordan å gi et prisoverslag

Entreprenøren eller håndverkeren må først og fremst være tydelig på om han vil gi et forpliktende eller et uforpliktende prisoverslag. Det er et spørsmål om hvordan man formulerer seg.

Entreprenøren må likevel være bevisst på at et muntlig prisoverslag er like bindende som et skriftlig prisoverslag. Forskjeller er imidlertid at det ved et muntlig prisoverslag ikke fremgår hva som er med i prisoverslaget og hvilke forbehold entreprenøren har tatt.

I den grad entreprenøren gir et muntlig prisoverslag bør han umiddelbart – og før forbrukerens bestilling – presisere i en e-post hvilke arbeider som er med i prisoverslaget og hva som ikke er med. Videre må entreprenøren presisere hvilke forbehold han har tatt for sitt prisoverslag.

Dersom det kun er gitt muntlig prisoverslag – og det er tvil om hva som blir sagt – vil normalt tvilen gå utover entreprenøren. Han er den profesjonelle part og den som skulle ha sikret bevis for de forutsetninger og forbehold han har tatt.

Har entreprenøren gitt et skriftlig prisoverslag – og dette prisoverslaget har presisert hva som er med – kan entreprenøren også kreve tillegg for ekstraarbeider som ikke var med i prisoverslaget, uten hensyn til størrelsen på overslaget. Entreprenøren må varsle forbrukeren om hva som er tillegg utover prisoverslaget og endringer og tillegg må kunne skilles fra de arbeidene det er gitt prisoverslag på i en sluttoppstilling fra entreprenøren.

Endringer og tilleggsarbeider vil alltid være utover den rammen som er gitt i prisoverslaget.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater