ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8409: Forsinket levering fra leverandøren

Entreprenøren er avhengig av at leverandøren av byggevarer leverer til avtalt tid. Blir leverandøren forsinket i sin leveranse, kan entreprenøren få forsinkelsesansvar i form av dagmulkt eller tilsvarende.

Ofte har leverandøren fraskrevet seg alt ansvar ved forsinkelse slik at entreprenøren blir sittende igjen med dette tapet. Bestilles byggevarer etter NS 8409, vil entreprenøren kunne kreve dekket sitt tap på grunn av forsinkelsen fra leverandøren.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2021

Forsinket ferdigstillelse fra byggmester/entreprenør

Entreprenøren har ansvar for å ferdigstille innenfor den avtalte tidsfrist. Entreprenøren har ikke rett på fristforlengelse selv om forsinket ferdigstillelse skyldes at en underleverandør ikke leverte som avtalt.

Byggherre kan ha rett på dagmulkt selv om det ikke er avtalt ferdigstillelsesdato. Det er fordi entreprenøren i mangel av annen avtale vil være forpliktet til å gjennomføre prosjektet rasjonelt og sammenhengende.

Leverandørens ansvar for forsinkelse

Dersom det gjelder kjøp av byggevarer kommer kjøpslovens bestemmelser til anvendelse om annet ikke er avtalt. Kjøpsloven legger et stort ansvar på selgeren ved forsinkelse.

Kjøpslovens utgangspunkt er leverandørens «kontrollansvar». I praksis betyr det at leverandøren har ansvar for alle merkostnader kjøperen/entreprenøren blir påført ved forsinkelsen. Det er kun i de tilfeller hvor forsinkelsen skyldes forhold leverandøren ikke med rimelighet kunne ha forutsatt at leverandøren slipper ansvar for de kostnader han påfører kjøper ved forsinkelsen.

Det betyr at forsinkelse hos leverandøren på grunn av sykdom hos ansatte, driftsstans på maskiner eller andre forhold som enhver produsent kan påregne i en driftssituasjon, ikke er nok for å unngå ansvar.

Kan leverandøren derimot påvise helt ekstraordinære forhold som årsak til forsinket levering – slik som flom, brann eller tilsvarende – vil leverandøren derimot kunne bli fri for de økonomiske konsekvenser det har påført entreprenøren. Det er imidlertid leverandøren som må dokumentere at det foreligger slike ekstraordinære forhold som kan frita for slikt ansvar.

Inkluderer leveransen også montering kommer som utgangspunkt ikke kjøpsloven til anvendelse. Da foreligger det en underentreprise hvor det gjelder andre regler.

Leverandørens fraskrivelse av ansvar

Ved de fleste bestillinger vil leverandøren sende entreprenøren en ordrebekreftelse. I denne vil det normalt stå «beregnet» leveransetidspunkt i stedet for en dato for leveringen. Videre vil det svært ofte også stå henvisning til leverandørens leveransebetingelser som inneholder fraskrivelse av ansvar for blant annet forsinkelse.

De fleste overser at det ikke det ikke står en konkret leveransedato i ordrebekreftelsen. De setter seg heller ikke inn i de fraskrivelser som ligger i henvisningen til leveransevilkårene. I de fleste tilfeller innebærer det at leverandøren fraskriver seg ansvar for de merkostnader entreprenøren blir påført ved forsinkelser. Med andre ord at entreprenøren da påtar seg det ansvaret leverandøren normalt vil ha om leveransene blir forsinket. Entreprenøren bør derfor vurdere om han vil påta seg denne ekstra risikoen.

Bestilling med henvisning til NS 8409

Skal entreprenøren beskytte seg mot merkostnader og tap som følge av forsinkelse fra leverandøren må han også ha et bevisst forhold til de vilkårene leverandøren har. Det bør være en del av vurderingen på hvilke leverandør han vil velge.

Først og fremst må det i det avtales en konkret leveransedato og ikke godta «Beregnet levering…» i ordrebekreftelsen. I bestillingen bør det derfor fremgå når varene senest må være levert .

Vår anbefaling er derfor at entreprenøren i sin bestilling tar inn følgende: «Bestillingen skjer med henvisning til NS 8409».

NS 8409 er en fremforhandlet og balansert avtale utarbeidet av Standard Norge. Foruten at den gir entreprenøren tilsvarende rettigheter som følger av kjøpsløven regulerer den også andre forhold som bør avtales mellom partene. Normalt er ikke dette viktig, men når noe først går galt kan det være av aller største betydning.

Samtidig må entreprenøren forvisse seg om at ordrebekreftelsen fra leverandøren er i overensstemmelse med bestillingen. Det betyr at ordrebekreftelsen må ha en konkret leveringsdato og den må ikke ha henvisning til leverandørens egne leveringsbetingelser. Dersom det er henvist til leverandørens egne leveringsbetingelser må entreprenøren reagere med å meddele at han bestilling er i henhold til NS 8409 og krever at leveringen skjer etter denne.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?