ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Sluttfaktura - hvorfor det er viktig

Mange rørleggere lager ikke egen faktura merket «Sluttfaktura» fordi rørleggeren er redd for å ha uteglemt noe i sitt krav. Når sluttfaktura er sendt kan ikke nye krav fremmes.
Poenget er det motsatte – rørleggeren har alt å tjene på å sende sluttfaktura. Protesterer kunden for seint på sluttfakturaen, har kunden tapt retten til å protestere.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

10. april 2019

Hva er «Sluttfaktura»?

Når rørleggeren er ferdig med sine arbeider skal han sende en faktura merket «Sluttfaktura». Nye krav eller krav som rørleggeren har glemt å ta med kan da avvises av oppdragsgiver som for seint fremmet og derved tapt.
For at rørleggeren skal sende en sluttfaktura må han ha kontroll på alle sine krav – timer, materialer, tilleggsbestillinger og endringer m.v. som kan gi rett til mer betaling.

Kunden får frist til å protestere

Hvis ikke rørleggeren har sendt en sluttfaktura har kunden ingen frist til å protestere på rørleggerens krav. For eksempel kan har tre måneder senere kreve dagmulkt fordi arbeidene ble forsinket dersom det er avtalt dagmulkt.
Har derimot rørleggeren sendt sin sluttfaktura, må kunden protestere innen en frist som varier fra en måned til to måneder avhengig av om oppdragsgiver er forbruker eller om det er en NS-kontrakt.

Arbeid på bolig hvor forbrukeren er kunde

I det tilfellet gjelder bustadoppføringslova (buofl.). Fra forbrukeren har mottatt sluttfakturaen, må forbrukeren komme med sine protester senest innen en måned.
Dersom protesten kommer etter en måned og en dag, kan rørleggeren avvise klage med at det er for seint. Det samme gjelder om forbrukeren kommer med dagmulkt, men en dag for seint. Det følger av buofl. § 48, 3. avsnitt.

Arbeid på brukt bolig

For arbeid på brukt bolig er det håndverkstjenesteloven (hvtjl.)som gjelder. På samme måten har forbrukeren en frist til å komme med sine protester eller sine motkrav, men er formuleringen i loven at protesten må komme «innen rimelig tid», hvtjl. § 36, (3). Fristen er her formulert noe mindre presis, men i praksis er dette tolket som en måned på samme måte slik som for ny bolig. Likevel bør rørleggeren kanskje ikke være litt mer mindre påstandig om protesten kommer en dag for seint.

Forutsetningen for at en klage kan avvises

For at en klage fra en forbruker skal kunne avvises fordi den er fremmet for seint, er det et krav at sluttfakturaen forbrukeren har mottatt kan kontrolleres. Det betyr at det må foreligge en oversikt over hvordan kravet er beregnet med nødvendige vedlegg.
Videre er det et krav at det ikke en åpenbar feil i sluttfakturaen. Slik for eksempel om det har kommet med en null for mye på kravet.
Er disse to kravene oppfylt kan en protest på et fakturakrav som er kommet seinere enn en måned avvises uten å gå inn i en krevende diskusjon om klagen er berettiget er ikke.

Rørleggeren har også rettigheter

Mange er ikke klar over at rørleggeren også har rettigheter eller de lar være å benytte disse rettighetene. Loven gir rørleggeren rettigheter og de rettighetene bør rørleggeren benytte seg av. Det er ikke dumt å la forfall på sluttfakturaen være på fire uker nettopp for at protesten skal komme etter ar det har gått en måned.
Selv om kunden har kommet med sin klage for seint hindrer ikke det rørleggeren til å være imøtekommende. Det er imidlertid godt å kunne avvise en klage på reint formelt grunnlag om partene ikke klarer å bli enige.

Arbeid for oppdragsgivere som ikke er forbrukere (NS-kontrakter)

En rørlegger bør alltid i sitt tilbud presisere at han utfører arbeidet etter NS 8406 om kunden aksepterer det. Ellers er det oftest NS 8407 eller NS 8417 som benyttes.
Her er det en tilsvarende regel som oppdrag for forbrukere, men oppdragsgiver NS-kontraktene har en frist på to måneder til å komme med sine protester eller fremme motkrav som dagmulkt m.v. Kommer klagen eller motkravet en dag for seint, kan den imidlertid avvises på formelt grunnlag.

Forutsetningen for at en innsigelse i en NS-kontrakt kan avvises

I alle NS-kontrakter er kravene til sluttoppgjør de samme. Det skal sendes en sluttfaktura. Sammen med sluttfakturaen skal vedlegges en sluttoppstilling over alle betalte og ubetalt krav, samt en oppstilling av tilleggs- og endringsarbeider.
I en ny kjennelse fra Oslo tingrett kom retten til at entreprenøren ikke hadde laget en korrekt sluttfaktura vedlagt sluttoppstilling. Derfor kunne oppdragsgiveren komme med sine protester og sine motkrav selv om fristen på to måneder hadde løpt ut.

Oppsummert

Rørleggeren må utnytte den retten han er gitt både når han har oppdrag for forbruker og når han har oppdrag etter NS-kontrakter. En oppdragsgiver som ikke raskt nok protesterer på en mottatt sluttfaktura vil miste sin rett til å protestere og komme med motkrav.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater