Entreprise

Byggekontrakter for 280 milliarder kroner hvert år

Bygge- og anleggsnæringen i Norge omsetter for omtrent 280 milliarder kroner hvert år. Næringen har ansvar for nybygging, samt vedlikehold og utvikling av eksisterende bygninger og anlegg. Dette innebærer et stort antall byggeprosjekter og et enda større antall entreprisekontrakter.

Byggeprosjekter

Enterprise

For å lykkes med byggeprosjektene er næringen avhengig av dyktige folk og et godt samspill mellom disse. Anbudsprosedyrene skal sikre gode folk, og kontraktene spiller en nøkkelrolle for samspillet mellom dem.

Anbudsprosesser

Anbudsprosessene og kontraktene blir stadig utviklet for å imøtekomme moderne normer og byggeskikk. Utviklingen går i retning av å gjøre prosessene og kontraktene mer formelle og faren for å bli påført tap ved ikke å følge kontraktenes formelle regler øker.

For å unngå tap er det viktigere enn noen sinne å ha inngående kjennskap til kontraktens bestemmelser, regelverk forøvrig og praksis.

Hindre at tap oppstår

Tradisjonelt har advokatene kommet inn i byggeprosessene når partene for lengst har kjørt seg fast og tvisten er et faktum. Vi advokater kan imidlertid med fordel kobles inn på et tidligere stadium i byggeprosessene for å forebygge at tvist oppstår.

Vi kan bistå med;

  • Generell kompetansehevning i form av kurs
  • Valg av prosjektorganisering, dvs. valget mellom generalentreprise, byggherrestyrt entreprise, sidestyrt entreprise, ren utførelsesentreprise, totalentreprise 
  • Plassering av ansvaret for arkitekt, prosjekterende, byggeleder mm
  • Utforming av konkurransegrunnlag /anbudsgrunnlag
  • Valg av kontraktsvilkår og kontraktsformular 

Vår erfaring er at tvister ofte oppstår fordi partene velger feil prosjektorganisering og feil kontraktsvilkår / kontraktsformular samt at de ikke etterlever de kontraktsvilkår de har avtalt skal gjelde.

De fleste er i dag tjent med å søke ekstern bistand av både teknisk og juridisk art forut for og under gjennomføringen av anbudsprosessene og kontraktene.

Det å gjennomføre byggeprosjektene og etterleve kontraktene på en god måte er like viktig som å sikre seg gode kontrakter i første omgang. Tilstrekkelig kunnskap om kontraktene og hvordan kontraktene skal gjennomføres og etablerte varslingsrutiner er ofte det som skal til for å sikre at et prosjekt blir økonomisk velykket.

Ved valg av advokatkontor er det viktig å velge et kontor som kan delta i prosessene fra start til mål og som samtidig kan gi god juridisk rådgivning på andre relevante rettsområder, så som så som plan og bygningsrett, fast eiendom, arbeidsrett, skatte- og avgiftrett og alminnelig forretningsjus.

Våre advokater bistår klienter både forut for, under og etter byggeprosjekter

Eiendomsadvokatene i Codex har lang erfaring med anbudsprosesser, bygge- og anleggskontrakter.

Vi tilbyr generelle og spesialtilpassede kurs innen de fleste områder relatert til bygge- og anleggskontrakter.